Universiteten samlar in information om arbetslivet igen

Varje höst får omkring 18 000 personer som har utexaminerats vid ett universitet en nationell enkät om karriäruppföljning att svara på. Enkäten skickas till magistrar som utexaminerats för fem år sedan och till doktorer som avlagt doktorsexamen för tre år sedan. Den nästa enkätomgången för karriäruppföljning börjar i oktober!  

Enkäten om karriäruppföljning ger omfattande information om de utexaminerades läge på arbetsmarknaden, utveckling av karriären samt om hur bra studierna motsvarar arbetslivet. Svaren utnyttjas bl.a. i utvecklingen av utbildningen samt i yrkesvägledning. Resultaten av magistrarnas karriäruppföljning påverkar också universitetens finansiering. Genom att svara på enkäten hjälper alumnerna nuvarande och framtida studerande i karriärplanering och varje svar är viktigt. 

Universiteten har långa traditioner i att samla in information om karriäruppföljning. Den första nationella enkäten genomfördes redan år 2004. Enkäten om karriäruppföljning genomförs av universitetens gemensamma Aarresaari-nätverk. 

Akademiska experter utexamineras vid universiteten 

Utgående från resultaten av enkäterna om karriäruppföljning är de viktigaste kunskaperna i arbetslivet förmågan att lära sig och tillägna sig nytt samt självinstruktion och initiativrikedom. Andra viktiga kunskaper är bl.a. samarbetskompetens, stresstålighet och problemlösningsförmåga. Det finns skillnader gällande nödvändiga kunskaper mellan olika branscher och arbetsuppgifter men de ovan nämnda centrala akademiska expertkunskaperna behövs i de flesta arbetsuppgifter.  

87 % av de som utexaminerats vid ett universitet är nöjda med sin examen och 86 % är nöjda med sin arbetskarriär hittills. Tillfredsställelsen avspeglas även av det faktum att 88 % av de som svarat skulle rekommendera sin universitetsutbildning för andra.  

Resultaten av enkäterna om karriäruppföljning finns till påseende  

Resultaten av universitetens karriäruppföljningar finns allmänt tillgängliga på utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen. Webbtjänsten Töissä.fi stöder sökandes och utexaminerades karriärplanering. Där finns en omfattande samling exempel på yrkesområden och yrkesbenämningar samt karriärberättelser i anslutning till dessa.  

Länkar till resultaten 

Vipunen.fi (Universitetsutbildning – > Karriäruppföljning) 

Töissä.fi 

Uraseurannat.fi 

Kontaktuppgifter 

Universitetens karriäruppföljning  

Matias Erlund 

Ordförande för Aarresaari-nätverkets karriäruppföljningsgrupp 

Telefon: 02 215 4116 

E-post: Matias.erlund@abo.fi