Universitetens praktikstöd


Universiteten vill hjälpa med att hitta högklassiga praktikplatser som är lämpliga för studierna på olika sätt, bland annat genom att bevilja en del studerande praktikstöd. 


I dessa så kallade understödda praktikplatser anställer arbetsgivaren den studerande i ett arbetsavtalsförhållande eller ett tjänsteförhållande och fakturerar det med universitetet på förhand avtalade praktikstödet efter att praktiken har avslutats. Ett undantag från detta är Hanken, som betalar ut stödet direkt till den studerande. 


En förutsättning för praktikstöd i Finland är att arbetstagaren betalar en minimilön som minst motsvarar FPA:s arbetsvillkor (1 399 euro/mån. (år 2024). Praktikstödet varierar något mellan universiteten, men uppgår dock huvudsakligen till cirka 1 300–1 800 euro/3 mån. praktik. Observera att praktikstödet inte är detsamma som lönen som betalas till praktikanten och att stödbeloppet varierar i förhållande till storleken på lönen. 


Tidpunkten då studerande har information om beviljat praktikstöd varierar mellan universiteten, men oftast får hen informationen i början av året. Studerande kan vanligen genomföra sin praktik när som helst under året. 


Observera att universitetets praktikstöd för praktikperioden endast kan beviljas till en del av de studerande. Universiteten har dessutom universitetsspecifika begränsningar och villkor för vilken typ av praktik det är möjligt att använda stödet till. Kontrollera alltid praxisen gällande praktikstödet med den studerande som har sökt praktikplatsen eller hens universitet. 


Praktikpraxis för universiteten i Aarresaari-nätverket 


Här har vi sammanställt grundläggande information om praktikpraxisen för universiteten i Aarresaari-nätverket. Kontrollera alltid fallspecifik och aktuell information med den studerande som har sökt praktikplatsen eller hens universitet. 


Med praktikstöd (eller s.k. praktiksedel/-voucher) avses en rätt som beviljats den studerande att rikta universitetets finansiella stöd till sin praktik. Arbetsgivaren fakturerar stödet i efterhand. Ett undantag från detta är Hanken, som betalar ut stödet direkt till den studerande. 


Universitet
Länkar och e-postadresser för mer information
Max. stödsumma/-summor för praktik Särskilda anmärkningar 
Aalto-universitetet  
Aalto-universitetets handelshögskola  
Aalto-universitetets tekniska högskolor: (studerandeservice@aalto.fi
Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur: (hanna.karkku@aalto.fi
1 800 euro/3 mån. praktik, 1 200 euro/2 mån. praktik.  


Hanken Svenska handelshögskolan

Praktikstödet är 2 000 euro för studerande i kandidatskedet och beroende på objektet 1 060–1 770 euro för studerande i masterskedet. Stödet utbetalas direkt till den studerande. Finländska studerande får praktikstöd endast för praktik utomlands. Internationella examensstudenter kan få praktikstöd även för praktik som sker i Finland. 


Helsingfors universitet


Praktikstödet är 1 800 euro/studerande för praktikperioder om minst 2–3 månader (beroende på läroämnet).  
Östra Finlands universitet Högst 1 800 euro/hela praktikperioden på 3 månader. Antalet understödda månader varierar fakultetsvis mellan 0–3 månader, beroende på fakultetens finansieringssituation och egna praxis. Fakulteten beslutar självständigt om beloppen på praktikstöden och beviljande av dem. Studerande kan fråga om stöd för läroämnen under året, när situationerna för studerande ändras. 
Jyväskylä universitet Storleken på praktikstöden och deras omfattning beslutas institutionsvis. Institutionerna beslutar självständigt om beviljande av praktikstöd. Alla institutioner har inte understödd praktik. 
Lapplands universitet Pedagogik och samhällsvetenskap 1 800 euro/3 mån. praktik, juridik 1 500 euro/3 mån. praktik, konst 2 150 euro/3 mån. praktik. Vid den juridiska fakulteten fattar fakultetsrådet besluten om arbetsgivare/praktikplatser som får stödet, som studerande ansöker om. 
Uleåborgs universitet 1 600 euro/minst 2 mån. praktik, som ger 5 studiepoäng.  Den studerande söker efter en praktikplats och avtalar preliminärt om praktikstödet. Därefter ansöker hen om praktikplatsen, varvid stödet reserveras för hen. Praktikstöd beviljas så länge som det finns kvarvarande stödmedel.  

Tammerfors universitet

Högst 1 800 euro/praktik.  

Åbo universitet

1 300 euro/hela praktikperioden på 3 mån., statliga arbetsgivare 1 800 euro/3 mån. praktik. Studerande får alltid information om stödbesluten senast i slutet av oktober. 

Vasa universitet
1 800 euro/3 mån. praktik.  


Åbo Akademi 

1 300 euro/hela praktikperioden på 3 mån. eller 900 euro/2 mån. praktik. För statliga arbetsgivare 1 800 euro/3 mån. praktik eller 1 200 euro/2 mån. praktik. Praktikens längd minst 2 mån.