Karriäruppföljning av magistrar


Aarresaari-nätverket följer aktivt upp hur akademiskt utbildade personer placerar sig i arbetslivet.  De nyaste resultaten finns på Nyaste resultat sidan. Publikationer, rapporter och meddelanden som baserar sig på karriäruppföljningsmaterialet finns på sidan Publikationer (tyvärr endast på finska, förutom vissa sammanfattningar på svenska).


Process för karriäruppföljning av magistrar


Målgruppen för karriäruppföljningen är personer som fem år tidigare har avlagt högre högskoleexamen och s.k. avslutande lägre högskole-examen. Som allmän beskrivning av målgruppen används termen magistrar. 


Genomföring


Aarresaari-nätverkets karriäruppföljningsgrupp koordinerar riksomfattande genomförandet av karriäruppföljningsenkäterna. Universiteten beslutar tillsammans om innehållet av enkätformuläret samt tidpunkten och metoden för datainsamlingen. På så sätt säkerställer man att material insamlade av olika universitet är jämförbara med varandra och att man kan forma ett riksomfattande material av dem. I sista hand är varje universitet ändå själv ansvarigt för sin egen enkät och att den skickas till egna alumner.  


Samarbetspartner vid genomföring av enkäten är granskningstjänstenheten för statistik vid Tammerfors universitet (TUPA) som bl.a. ser till koordineringen av datainsamlingen och sparande av pappersenkäter samt till CSC, vars ARVO-enkätsverktyg används för att lägga upp elektroniska enkätformulär.


Vad frågar man av utexaminerade personer?  


Enkäten för karriäruppföljning av magistrar genomförs som ett riksomfattande samarbete mellan universiteten och syftet är att få information om kvaliteten och ändamålsenligheten visavi hur akademiskt utbildade personer placerar sig på arbetsmarknaden, deras karriärutveckling och tillfredsställelse med avlagd examen. Enkäten ger aktuell information för kvalitetssäkrings- och handledningsarbete vid universiteten och för forskning.   


Man kartlägger utexaminerade personer för tillfredsställelsen med avlagd examen, karriärhelheten och den aktuella arbetssituationen. Dessutom tar enkäten reda på kvaliteten hos sysselsättningen av en utexaminerad person och kunskapsbehovet i arbetet samt dess utveckling under universitetsstudierna. Enkäten innehåller frågor som gäller finansieringsmodellen av högskolor och syftet med dem är bl.a. att utreda hur kvalitativ sysselsättning realiseras. Läs mer om hur resultaten påverkar den statliga finansieringen av universiteten på Information om finansieringsmodellen, nederst på sidan.


Bekanta dig med innehållet av karriäruppföljning för magistrar hösten 2022 (pdf) 

Behandling av materialet

Svaren behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifter som respondenten ger sammanförs med hjälp av en personlig tagg med bakgrundsuppgifter (t.ex. utbildningsområdet och huvudämnet) från studieregistret (ett riksomfattande VIRTA-studieuppgiftssystem). I materialet som utarbetas utifrån svaren förvaras inte personens direkta identifikationsuppgifter och resultat rapporteras (t.ex. Töissä.fi) alltid så att man inte kan identifiera respons som en respondent har gett. Material kan utlämnas utan direkta identifieringsuppgifter också till samarbetspartner och kan användas i forskning (t.ex. fackorganisationer som Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava). Anonymiserat material förvaras elektroniskt i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Mer detaljerad information om vilka uppgifter som vi behandlar och hur vi behandlar dem finns i dataskyddsbeskrivningen på universitetens egna sidor och på denna länk.

Finlands universitetsrektorers råd Unifi har sammanställt gemensamma etiska principer (pdf) för universitets enkäter på uppdrag av Nätverket för universitetens feedback- och karriäruppföljningssystem, som fungerar inom Unifi. Principerna sätter villkor för hur universitetens gemensamma enkäter skall genomföras, och med dem försöker man bland annat precisera praxis för rekrytering av respondenter. Mer exakta processbeskrivningar av datainsamling finns på enkäternas egna webbsidor.  

Karriäruppföljning årsklockan

Forskningssamarbete


Material om karriäruppföljningen är tillgängliga för forskning och lärdomsprov i AILA-servicen hos Dataarkivet (endast på finska eller engelska). Exempel på publikationer och artiklar som utnyttjat karriäruppfölningsenkäternas material finns på sidan Publikationer (tyvärr endast på finska, förutom vissa sammanfattningar på svenska). Du får mer information om material av karriäruppföljningen genom att kontakta kontaktpersonen vid ditt eget universitet. 


Resultaten påverkar finansieringen som universitet får från staten


Från och med år 2021 påverkar resultaten av karriäruppföljningsenkäter finansieringen av universitet med två procents andel. Vid räkning av finansieringsandelar beaktas genomsnittet av resultaten under föregående tre år. Bakgrundsmaterial i den första finansieringsmodellen under tre år har samlats in 2017–2019.