Aarresaari-nätverket


Nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster


Aarresaari-nätverket är ett riksomfattande samarbetsnätverk för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster i Finland. Som nätverk producerar vi tjänster för universitetsstuderande och nyutexaminerade samt för universitet, arbetsgivare och intressentgrupper. Nätverket har varit aktivt redan i över 20 år. Aarresaari-nätverket innehåller följande universitet: Aalto-universitetet, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Konstuniversitetet, Lapplands universitet, LUT- universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi.

Vårt mål är att främja såväl utvecklingen av karriärskickligheten hos universitetsstuderande och nyutexaminerade som deras placering i arbetslivet, samt utveckla universitetens arbetslivskontakter och praktikpraxis. Vi producerar systematiskt även data om sysselsättningen av utexaminerade från universiteten  och om kompetenser genom universitetsutbildningen.   


Vi vill stödja arbetsgivarna till att nå studerande och rekrytera framtida experter. Arbetsplatsförmedlingstjänsterna som erbjuds i samarbete av universiteten erbjuder arbetsgivarna ett effektivt sätt att inrikta arbetsplatsannonser, praktikplatserbjudanden eller ämnen för lärdomsprov samt få synlighet bland studerande. Tjänsten erbjuder studerande intressanta arbets- och praktikmöjligheter eller samarbetserbjudanden för avhandling samt information om efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden.


Verksamheten i nätverket


Beslutanderätten används i Aarresaari-nätverket av nätverkets årsmöte. Ledningsgruppen, som består av ordförande för nätverket och ordförande för arbetsgrupperna, leder verksamheten enligt årsmötets beslut. En koordinator har deltidsanställts för nätverket. Denne är även sekreterare i ledningsgruppen. Huvudsakligen sker verksamheten i nätverket i arbetsgrupper som baserar sig på expertis.

Arbetsgruppen för karriäruppföljning

koordinerar och genomför riksomfattande karriäruppföljningar som är avsedda för magistrar och doktorander. Man har utfört uppföljningar i över 15 år och de har producerat systematisk och täckande information bl.a. om kvaliteten på sysselsättningen av akademiska personer, samt om hur universitetsutbildningen motsvarar kompetensbehoven i arbetslivet.  Resultaten av karriäruppföljningarna utnyttjas bl.a. i planering av undervisning, handledning av studerande samt i utveckling av utbildning. Resultaten av karriäruppföljningen används även som mätare i universitetens finansieringsmodell.

Arbetsgruppen för praktik

strävar efter att befrämja kvalitativ och jämlik praktik på en riksomfattande nivå genom att diskutera och dela goda praxis visavi praktikpraxis hos universiteten. Arbetsgruppen samarbetar med arbetsgivarna inför praktikjobb och förmedlar respons från arbetsgivarna till universiteten så att utbildning och praxis kan utvecklas. Respons från studerande och universiteten förmedlas dessutom av gruppen till arbetsgivaren. 

Arbetsgruppen för utbildning och handlednings

målet är att dela goda praxis kring karriärhandledning och arbetslivsutbildningar samt ömsesidig inlärning. Till exempel modeller för karriärhandledning och goda praxis bland grupphandledning och karriärhandledning för doktorandstuderande, arbetslivsorientering och integrering av tjänster som en del av universitetsstudier, effektiviteten av utbildningar och handledning hos karriärtjänsterna samt beaktande av akademisk företagsamhet inom karriärtjänsterna behandlas under arbetsgruppens möten. Dessutom behandlas samarbetet på yrkesvägledningsområdet tillsammans med bl.a. TE-byråerna och fackförbunden.

Samarbetsgruppen för arbetsgivares

målet är att stödja arbetsgivarna med att nå studerande och nyutexaminerade gällande såväl arbetsplatser, praktikperioder som platser för lärdomsprov. Gruppen ansvarar för underhållet och utvecklingen av arbetsförmedlingssystemen hos universiteten. Gruppen utvecklar även lösningar kring arbetsgivarnas campussynlighet.

Ordförandeskapet i nätverket cirkulerar i universitetet i perioder på två år. Uleåborgs universitet verkar som ordförande för nätverket under åren 2022–2023. Aarresaari-nätverket samarbetar tätt med det riksomfattande OHA-nätverket vid universitetens studieförvaltning samt med universitetsrektorers råd UNIFI. Spridande av kollegial information samt upprätthållande och utveckling av personalens kompetens inom arbetslivs- och karriärtjänster är en betydande del av verksamheten i Aarresaari-nätverket. Tillsammans kan vi hitta lösningar till alla utmaningar gällande alla universitet och samtidigt såväl riksomfattande som universitetspecifikt utveckla verksamheten.