Universitetets praktik


Allmänt om praktik 


Studierna för studerande vid universitet är förknippade med en obligatorisk eller valfri praktikperiod, vars mål är såväl utbildningsmässiga som inriktade på interaktion mellan universiteten och arbetslivet.  


Praktiken förankrar studierna i det praktiska arbetslivet och därför spelar praktiken en stor roll i examensarbetet. Hur obligatorisk och omfattande praktiken är varierar efter examen; den genomsnittliga längden på praktikperioden är tre månader. Praktiken har stor betydelse som en inlärningserfarenhet som före examen ger arbetslivserfarenhet inom det egna området. En lyckad praktik ökar studiemotivationen och stärker synen på den egna kompetensen och utvecklingsbehoven. En välplanerad praktik gynnar såväl den studerande som arbetsgivaren och universitetet.  


Många gånger förläggs praktiken till sommaren, men ofta kan praktik som förläggs till andra tider än semestertider gynna både arbetsgivaren och den studerande mer.  


Praktik som genomförs helt eller delvis på distans har sina egna utmaningar, men ger även möjligheter. Det lönar sig att reservera mer tid än normalt till introduktionen och kreativa lösningar kan tillämpas i presentationen av arbetsgemenskapen. Vi har sammanställt tips med anknytning till distansarbete, du kan läsa dem här.  

Praktiklön 

När praktikplatsen har bekräftats, ingår den studerande ett anställningsavtal med arbetsgivaren. Det är bra att upprätta ett skriftligt avtal. Den studerandes praktik är ett grundat skäl till att ingå ett tidsbestämt avtal. Formen av anställningsförhållande kan vara antingen ett arbetsavtalsförhållande eller ett tjänsteförhållande. Praktikantens lön ska minst uppfylla FPA:s arbetsvillkor . Det är dock möjligt att betala praktikanten högre lön än så. Praktikplatsen ansvarar för den studerande i enlighet med arbetsavtalslagen och andra arbetsgivarskyldigheter. 

Olika arbetsavtalsmodeller hittar du bland annat på fackorganisationernas webbplatser och i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.

Karriäruppföljning årsklockan

Introduktion 


Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid inskolningen redan innan den studerandes praktikperiod inleds och planera och genomföra den omsorgsfullt. På så sätt kommer den studerande smidigt igång med praktiken. Det är bra att utse en handledare åt praktikanten som kan vara lite av en mentor för praktikanten. Praktikanten kan vända sig till handledaren även efter den initiala introduktionen.  


Praktikstöd 


Den studerande kan ansöka om finansiellt praktikstöd hos det egna universitetet. Det främsta målet med praktik som stöds av universitetet är att ge den studerande en möjlighet till en första arbetslivserfarenhet inom det egna området. Du kan läsa mer information om hur praktikstödet fungerar här


Respons på praktiken 


Arbetsgivarens respons till den studerande om praktiken är viktig med tanke på den studerandes identifiering av sin kompetens och hens personliga utveckling. Responsen är även viktig för forskningsprogrammet, så att utbildningen kan utvecklas till att motsvara behoven inom arbetslivet. Vissa universitet samlar även separat in respons om praktiken från arbetsgivare.