Utexaminerade i arbetslivet

Information om karriäruppföljning 

Universitetens karriäruppföljning för magistrar och doktorer genomförs som samarbete inom det nationella Aarresaari-nätverket för karriär- och arbetslivstjänster. Uppföljning har gjorts redan över tio år och alla universitet har deltagit i den. Målgruppen för magistrarnas karriäruppföljning är alla som har avlagt högre högskoleexamen eller avslutad lägre högskoleexamen för fem år sedan. Utexaminerade doktorer granskas tre år efter examen. Datainsamlingen genomförs varje höst.  

Karriäruppföljningen ger en bredare bild av kvalitativa sysselsättningen av akademiker och korrelation av universitetsutbildningen mot de krav som finns i arbetslivet. Resultaten kommer att utnyttjas bl.a. inom planering och handledning av undervisning och inom utveckling av utbildning. Resultaten av magistrarnas karriäruppföljning påverkar också universitets finansiering. 

Finlands universitetsrektorers råd Unifi har sammanställt gemensamma etiska principer (pdf) för universitets enkäter på uppdrag av Nätverket för universitetens feedback- och karriäruppföljningssystem, som fungerar inom Unifi. Principerna sätter villkor för hur universitetens gemensamma enkäter skall genomföras, och med dem försöker man bland annat precisera praxis för rekrytering av respondenter. Mer exakta processbeskrivningar av datainsamling finns på enkäternas egna webbsidor.