Karriäruppföljning av doktorer


Aarresaari-nätverket följer aktivt upp hur akademiskt utbildade personer placerar sig i arbetslivet.  De nyaste resultaten finns på sidan Nyaste resultat. Publikationer, rapporter och meddelanden som baserar sig på karriäruppföljningsmaterialet finns på sidan Publikationer (tyvärr endast på finska, förutom vissa sammanfattningar på svenska).


Process för karriäruppföljning av doktorer 


Målgruppen för karriäruppföljningen är personer som har avlagt doktorsexamen tre år tidigare.


Genomföring


Aarresaari-nätverkets karriäruppföljningsgrupp koordinerar riksomfattande genomförandet av karriäruppföljningsenkäterna. Universiteten beslutar tillsammans om innehållet av enkätformuläret samt tidpunkten och metoden för datainsamlingen. På så sätt säkerställer man att material insamlade av olika universitet är jämförbara med varandra och att man kan forma ett riksomfattande material av dem. I sista hand är varje universitet ändå själv ansvarigt för sin egen enkät och att den skickas till egna alumner. Samarbetspartner vid genomföring av enkäten är granskningstjänstenheten för statistik vid Tammerfors universitet (TUPA) som bl.a. ser till koordineringen av datainsamlingen och sparande av pappersenkäter samt till CSC – (Centret för finländsk expertis inom IT för forskning, utbildning, kultur och offentlig förvaltning), vars ARVO-enkätverktyg används för att lägga upp elektroniska enkätformulär. 


Vad frågar man av doktorerna?    


Enkäten för karriäruppföljning av doktorer genomförs som ett riksomfattande samarbete mellan universiteten. Syftet är att få information om doktorers tillfredsställelse med examen, deras placering i arbetslivet, kvaliteten av sysselsättningen och kunskapsbehovet på arbetsmarknaden. Enkäten ger aktuell respons som används vid utvecklingen av utbildningsprogram.  Behandling av materialet

Svaren behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifter som respondenten ger sammanförs med hjälp av en personlig tagg med bakgrundsuppgifter (t.ex. utbildningsområdet och huvudämnet) från studieregistret (ett riksomfattande VIRTA-studieuppgiftssystem). I materialet som utarbetas utifrån svaren förvaras inte personens direkta identifikationsuppgifter och resultat rapporteras (t.ex. Töissä.fi) alltid så att man inte kan identifiera respons som en respondent har gett. Material kan utlämnas utan direkta identifieringsuppgifter också till samarbetspartner och kan användas i forskning (t.ex. fackorganisationer som Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava). Anonymiserat material förvaras elektroniskt i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Mer detaljerad information om vilka uppgifter som vi behandlar och hur vi behandlar dem finns i dataskyddsbeskrivningen på universitetens egna sidor och på denna länk.

Karriäruppföljning årsklockan

Forskningssamarbete


Material om karriäruppföljningen är tillgängliga för forskning och lärdomsprov i AILA-servicen hos Dataarkivet (endast på finska eller engelska). Exempel på publikationer och artiklar som utnyttjat karriäruppfölningsenkäternas material finns på sidan Publikationer (tyvärr endast på finska, förutom vissa sammanfattningar på svenska). Du får mer information om material av karriäruppföljningen genom att kontakta kontaktpersonen vid ditt eget universitet.