Tips för distanspraktikUnder coronatiden gör många universitetsstuderande hela sin praktik på distans. Vad bör praktikanter och handledare då beakta? På följande sidor finns tips för distanspraktik för både studerande och handledare. 

Syftet med praktiken är att tillämpa det man lärt sig under utbildningen i praktiken och att hjälpa till att strukturera teoretisk kunskap. Praktiken avviker från andra anställningsförhållanden genom att det centrala målet är att lära sig med handledarens stöd. Det centrala är inte bara arbetets innehåll i förhållande till studieområdet utan också att bekanta sig med arbetsgemenskapen, olika metoder för arbetets utförande, organisationen och dess intressentgrupper. Tips för studerande

Ledning och utformning av arbetet  

I distansarbete betonas ledningen och utformningen av det egna arbetet. Kom alltså ihåg att periodisera arbetet, att använda kalendern, att fokusera på platserna där arbetet utförs, att orientera dig inför dagen och att bygga upp arbetsmiljön. 

Som studerande kan du också vara expert på ledning av ditt eget arbete redan från tidigare. Distansarbete påminner mycket om universitetsstudier, som också omfattar mycket självständigt arbete oberoende av plats. Om du har god praxis eller beprövade verksamhetsmodeller kan du också dela dem med din arbetsgemenskap! 

Arbetsplats  

Distansarbete i den egna bostaden påverkar varje individ på olika sätt. Det är bra att observera och upprätthålla det egna välbefinnandet. Man kan skapa arbetsförhållanden för sig själv till exempel genom att anlägga en egen arbetsplats, skilja arbetet från fritiden med vissa rutiner, hålla tillräckligt med pauser och periodisera arbetet mellan pauserna. 

Planering 

Självständigt distansarbete kan också kräva mer planering. I kalendern kan man anteckna mål för varje arbetsdag. Förutom sammanträden och möten kan även uppgifter i anslutning till planering, beredning eller forskning antecknas i kalendern, vilket underlättar din egen tidshantering. 

Nya färdigheter 

Under digisprånget lär du dig säkert mycket om redskap i distansarbete och interaktion på distans. Du får också möjlighet att öva på att leda det egna arbetet (förmåga att leda sig själv och hantera tiden).  

Tyst kunskap  

På arbetsplatserna är det typiskt med tyst kunskap, till exempel verksamhetssätt som inte har formulerats. Det kan vara svårare att få tillgång till tyst kunskap på distans. Man tillägnar sig dock tyst kunskap så småningom under resan. Informella evenemang och diskussioner ger en uppfattning om arbetsgemenskapens dynamik. Du kan också själv aktivt ställa frågor om informella möten och förfaringssätt på arbetsplatsen. 

SOS  

Som praktikant i anställningsförhållande omfattas du av arbetsgivarens företagshälsovård. Du kan också anlita studenthälsovården vid svårigheter. Om du upplever osakligt bemötande eller om arbetsgivaren inte agerar på det sätt som avtalats i arbets- eller praktikavtalet, lönar det sig att kontakta universitetet. 

Att be om hjälp 

Det lönar sig att be om hjälp genast, om något är oklart. Distanshandledningssituationen kan också vara ny för din handledare, så hen lägger inte nödvändigtvis märke till att fråga om din situation. Så förbli inte ensam! Förutom handledaren kan även universitetets personal kontaktas vid eventuella svårigheter. 

Mellanetapper 

Man kan diskutera med handledaren om att dela upp praktiktiden i delar. I deletapper kan man tillsammans med handledaren granska hur arbetsuppgifterna framskrider, hur målen för praktiken uppnås samt diskutera frågor som kommit fram under praktiken. Ofta underlättas diskussionen när man har skrivit ner dessa saker för sig själv under resan. Du kan också komma överens med din handledare om ett lämpligt sätt att förmedla dina frågor även mellan handledningssamtalen. 


Tips för handledare

Praxis  

I distansarbetssituationer lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid att praktikanten har information om hur man i arbetsgemenskapen agerar till exempel i sjukdomssituationer, hur arbetstiden följs upp eller var man får stöd för användningen av de apparater och program som behövs i arbetet. 

Kontakt under praktiken 

Det är viktigt att hålla kontakten med praktikanten även under distanspraktiken. Redan i början av praktiken kan man avtala och boka in diskussionstiderna i kalendern med lämpliga intervaller. Tillsammans med praktikanten kan ni komma överens om ett lämpligt sätt för praktikanten att förmedla sina frågor och iakttagelser också mellan de på förhand avtalade diskussionerna. 

Det är bra att dela med sig av informationen så tydligt som möjligt. Det är också bra att säkerställa att responsen är tillräcklig och av god kvalitet i distansförhållanden. 

Reservera tid  

Man kan bli tvungen att reservera mer tid än vanligt för introduktionen i distansarbete. I distansintroduktionen är växelverkan annorlunda och man kan bli tvungen att gå igenom saker oftare. 

Det lönar sig också att reservera tid för handledningsmöten under praktiken och sträva efter att skapa en så förtroendefull atmosfär som möjligt. 

Uppställande och uppföljning av mål 

Det är bra att återgå till de i början uppställda målen i handledningssamtalen. Det lönar sig också att fästa särskild uppmärksamhet vid arbetsuppgifternas smidighet och periodiseringen av arbetet. I praktikhandledningen på distans kan man lätt missa något. 

Att bekanta sig med arbetsgemenskapen 

När den studerande inte kommer åt att på arbetsplatsen bekanta sig med medlemmarna i arbetsgemenskapen är det bra att fästa särskild uppmärksamhet vid hur bekantandet sköts på distans så att den nya medarbetaren känner sig välkommen och trygg. Man kan till exempel komma överens om möten eller diskussionstillfällen också med andra anställda än handledaren.  

Att bekanta sig med organisationen  

För att bekanta sig med praktikantorganisationen kan det krävas kreativitet i distansarbete. Kan praktikanten också delta i möten som inte direkt anknyter till hans eller hennes arbetsuppgifter men som skulle kunna vidga hans eller hennes syn på organisationen och dess verksamhet? 

Checklista 

 • Material till praktikanten 
 • Åtkomst till nödvändiga system 
 • Handledning i användningen av distanssystem 
 • IT-stöd 
 • Introduktionstiderna har avtalats 
 • Samtalstiderna under praktiken har avtalats 
 • Bekanta sig med gemenskapen 
 • Bekanta sig med organisationen 
 • Bekanta sig med praxis i gemenskapen 
 • Bekanta sig med praxis i anslutning till arbetstid och sjukledighet 
 • Genomgång av situationen i början, i mitten och i slutet: Mål, smidighet, arbetssätt 
 • Möjlighet till respons 
 • Möjlighet att få hjälp/fråga