Dataskyddsbeskrivning

Upprättat 21.4.2023

 1. Personuppgiftsansvariga

Nätverket Aarresaari är ett nationellt samarbetsnätverk för de finländska universitetens arbetslivs- och karriärtjänster. Aarresaari är inte en organisation, vilket innebär att varje universitet ansvarar för sin egen del för behandlingen av personuppgifter. Här kan du läsa dataskyddsbeskrivningarna för universiteten som ingår i nätverket.

Aalto-universitetet

Otnäs, Esbo

https://www.aalto.fi/sv/ledning/sekretessmeddelande-aaltofi

Östra Finlands universitet

Joensuu, Kuopio

https://www.uef.fi/fi/tietosuoja

LUT-universitetet

Villmanstrand, Lahtis

https://www.lut.fi/fi/tietosuoja

Tammerfors universitet

Tammerfors, Björneborg

https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tietosuoja

Åbo Akademi

Åbo, Vasa

https://www.abo.fi/dataskydd/

Hanken Svenska handelshögskolan

Helsingfors, Vasa

https://www.hanken.fi/sv/om-oss/dataskydd

Jyväskylä universitet

Jyväskylä, Karleby

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus

Uleåborgs universitet

Uleåborg

https://www.oulu.fi/fi/tietosuojailmoitus

Åbo universitet

Åbo, Raumo, Björneborg

https://sites.utu.fi/tietosuojailmoitus/

Helsingfors universitet

Helsingfors

https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/behandling-av-uppgifter-vid-universitetet/dataskydd

Lapplands universitet

Rovaniemi

https://www.ulapland.fi/FI/Yliopisto/Nain-toimimme/Opiskelu–ja-tyoymparisto/Tietosuoja

Konstuniversitetet

Helsingfors, Seinäjoki

https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/dataskydd-vid-konstuniversitetet/

Vasa universitet

Vasa, Karleby, Seinäjoki

https://www.uwasa.fi/fi/tietosuoja

 1. Kontaktpersoner i ärenden som rör registret

Om du har frågor om webbplatsen aarresaari.net kan du kontakta vår koordinator:koordinaattori@aarresaari.net. I andra frågor som rör behandlingen av personuppgifter vid universiteten, vänligen kontakta universitetet i fråga direkt enligt anvisningarna i universitetets dataskyddsbeskrivning.

 1. Registrets namn och de registrerade personerna

Besöksregistret för webbplatsen aarresaari.net

Vi behandlar personuppgifter om besökare på webbplatsen aarresaari.net i registret.

 1. Hur använder vi dina personuppgifter?

Syftet med behandlingen av de personuppgifter som finns i besöksregistret är endast att tillhandahålla information via vår webbplats.


Vi samlar inte in uppgifter till registret för direkt marknadsföring. Vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter endast för förutbestämda

ändamål.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

I princip samlar vi inte in några andra uppgifter om besökare än de uppgifter som samlas in med hjälp av kakor (cookies).

Om en person som är registrerad på webbplatsen Aarresaari.net kan följande uppgifter sparas baserat på personens samtycke med hjälp av kakor:

Om en besökare skickar e-post till webbplatsens administratörer sparas de skickade meddelandena antingen på Jobteasers e-postkonto (Outlook 365-konto), på tjänsten ValoJobs e-postkonto eller på koordinatoruniversitetets konto. Detta gäller följande adresser:

Du kan läsa mer om Valojobs behandling av personuppgifter här: https://www.valojobs.fi/index.php?192

 1. Från vilka källor samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig huvudsakligen från dig själv när du kontaktar oss eller senare när du använder våra tjänster.

Vi samlar inte aktivt in uppgifter om besökare annat än för att analysera antalet besökare.

 1. På vilka grunder behandlar vi dina uppgifter?

Vi ser till att vi alltid har en laglig grund för att behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter som sparas i besöksregistret med ditt samtycke.

 1. Överlåts eller lämnas dina uppgifter ut?

Dina personuppgifter behandlas i regel av den personal som hör till personalen inom vårt nätverk i deras arbete.

I vissa fall kan dina uppgifter lämnas ut konfidentiellt till våra samarbetspartner eller underleverantörer som behandlar personuppgifter enligt ett skriftligt uppdragsavtal. Dessa är till exempel datacenter- och molntjänster som är avsedda för lagring av data, leverantörer av de IT-system vi använder samt externa tjänster som vi köper för att stödja vår försäljning och marknadsföring.

Våra underleverantörer och samarbetspartner behandlar personuppgifter på överenskommet sätt, i enlighet med våra skriftliga anvisningar och endast för att främja överenskomna, lagenliga ändamål.

 1. Överförs dina uppgifter utanför EU eller EES?

Vi överför i regel inte dina personuppgifter utanför EU eller EES. Uppgifter kan dock överföras utanför EU eller EES inom ramen för det som är tillåtet enligt förordningen.

Vi överför personuppgifter utanför EU och EES endast till sådana enheter för vilka vi har säkerställt en adekvat nivå av dataskydd genom avtal eller på det sätt som krävs enligt lagstiftningen. Uppgifter kan till exempel överföras i samband med systemutvecklingsarbeten.

 1. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla de syften som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Onödiga uppgifter raderas regelbundet.

 1. Hur skyddas dina uppgifter?

Vi respekterar sekretessen för dina personuppgifter.

Personuppgifterna skyddas från obehörig åtkomst genom brandväggar, antivirusprogram, personliga användarnamn och lösenord. Tillgång till personuppgifter ges endast till personer som är auktoriserade av oss och vars arbetsuppgifter kräver behandling av personuppgifter. Vi lämnar endast ut personuppgifter konfidentiellt och i begränsad utsträckning till våra avtalsparter, såsom våra underleverantörer, på grundval av avtal. Våra avtalsparter måste förbinda sig till att vidta tillräcklig datasäkerhet och behandla personuppgifter i enlighet med lagen i alla avseenden. Personer som behandlar personuppgifter är bundna av tystnadsplikt.

Vår webbplats använder en TLS-krypterad HTTPS-anslutning, vilket innebär att alla personuppgifter är skyddade i elektroniskt format. Du kan se detta på låset till vänster om adressfältet i webbläsaren. Om uppgifterna är i ett manuellt format lagras de i rum som är låsta från utomstående och förstörs på ett säkert sätt.

 1. Vilka rättigheter har du?

 1. Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Vi gör ingen direkt marknadsföring.

 1. Rätt att få tillgång till uppgifter (rätt till insyn)

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som lagras om dig i personregistret. Du kan be oss om att få kontrollera dina uppgifter på det sätt som beskrivs i punkt 13 i denna beskrivning.

 1. Rätt till rättelse eller radering av uppgifter (rätt att bli bortglömd)

Vi raderar, korrigerar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med tanke på behandlingssyftet, antingen på eget initiativ eller på begäran av den registrerade.

 1. Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att kräva att den aktiva behandlingen av hans eller hennes personuppgifter begränsas, till exempel när han eller hon bestrider riktigheten i hans eller hennes personuppgifter och begär att hans eller hennes personuppgifter ska rättas eller raderas. I sådana fall får personuppgifterna endast lagras och inte behandlas på annat sätt. Begränsningen av behandlingen säkerställs genom tekniska åtgärder.

Vi meddelar den registrerade innan begränsningen av behandlingen hävs.

 1. Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter till den del det inte finns något tvingande skäl till behandlingen som skulle åsidosätta dina rättigheter eller behandlingen inte är nödvändig för handläggningen av ett rättsligt anspråk.

 1. Rätt till dataportabilitet

I den mån den registrerade själv har lämnat uppgifter till kundregistret som behandlas på grundval av den registrerades samtycke eller i enlighet med ett uppdrag, har den registrerade i regel rätt att få sådana uppgifter i maskinläsbart format, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 1. Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att informera oss. Du kan återkalla ditt samtycke enligt anvisningarna i punkt 13 ”Förfrågningar om rättigheter” i denna beskrivning.

 1. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om den personuppgiftsansvarige inte har följt tillämpliga dataskyddsbestämmelser i sin verksamhet.

 1. Vart kan jag skicka förfrågningar om rättigheter?

Frågor och förfrågningar om registret kan lämnas in antingen personligen på plats mot uppvisande av identitetsbevis eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen koordinaattori@aarresaari.net. Vi kan sedan vid behov kontakta dig per telefon för att bekräfta din identitet.

Du kan hämta de uppgifter du begärt från närmaste universitet i vårt nätverk vid en i förväg avtalad tidpunkt. Vi kontrollerar din identitet i samband med hämtningen.

Vi svarar på förfrågningar inom en (1) månad efter det att förfrågan har lämnats in, såvida det inte finns en särskild orsak till att förlänga svarstiden. Vi kan även vägra att uppfylla din förfrågan på de grunder som anges i tillämplig lag.

Utövandet av rättigheter är i princip kostnadsfritt.

 1. Var kan jag hitta den senaste, giltiga dataskyddsbeskrivningen?

Vi uppdaterar alltid den senaste dataskyddsbeskrivningen på den här adressen.

 1. Hur använder vi kakor?

Kakor (cookies) är små textfiler som automatiskt sparas på din dator/terminal när du besöker olika webbplatser. Vår webbplats använder kakor för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster så användarvänligt och högklassigt som möjligt.

Vi kan använda kakor för att förbättra våra tjänster och vår webbplats och för att analysera användningen av webbplatsen (Google Analytics). Genom att övervaka trafiken på webbplatsen kan vi utveckla vår webbplats så att den blir ännu bättre och ger användarna en bättre besöksupplevelse.

Om du inte vill att webbtjänsten ska få information via kakor kan du inaktivera kakor. På så sätt kan du förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter om dig.