Ett förberedande grepp stöder praktiken

En framgångsrik lärandeupplevelse belönar studeranden och handledaren

För många universitetsstuderande innebär sommaren praktik eller sommarjobb. På arbetsplatserna mottas dessa elever i olika roller: som inskolare, mentorer, kollegor eller till och med som praktikhandledare.

Att påbörja praktiken är ett viktigt steg, då man lär känna varandra, skapar tillvägagångssätt och anpassar förväntningar om varandra. I praktiken och överlag när man börjar ett arbete är utmaningen många gånger att schemalägga sitt arbete. Helheten uppfattas ännu inte, man känner inte till detaljerna, och uppfattningen om hur lång tid det tar att utföra uppgifterna håller endast på att utvecklas.

”Det är svårt för praktikanterna att uppfatta den tidsram under vilken de förväntas slutföra uppgifterna. Vanligtvis sätter de för mycket tidspress på sig själva. Detta är tyvärr en vanlig brist från vår sida, dvs. praktikarbetsgivaren, i inskolningsskedet. Vi borde kunna schemalägga uppgifterna och arbetsstegen för praktikanterna bättre. Detta betonas särskilt med praktikanter som ännu inte har tidigare expertutbildning i branschen.” (Handledare, Åbo universitet, praktikfeedback 2020)

Expertutvecklingen innebär alltså inte bara kunskap om innehållet och metoderna i arbetet, utan också en bredare förståelse för organisationens verksamhet och hur processerna framskrider. Under praktiken får studeranden testa sina egna arbetssätt i en ny miljö och ofta också i stövlar som är en nummer större. Som handledare är det bra att inse att många saker som är uppenbara för en erfaren person är helt nya för praktikanten, och de är inte alltid är lätta att säga eller lyfta fram. Förutom öppen diskussion och mer informell kommunikation, kan i förväg överenskomna kontrollpunkter ge praktikperioden en rytm och möjliggöra att man stannar även vid svårare eller mer komplexa frågor.

”Vi höll en inledande inskolning, vi hade regelbundna handledningsdiskussioner samt uppföljningsmöten om arbetet. Praktikanten deltog också i de utbildningar som inföll under perioden, vilket hen tyckte mycket om. Vi höll en slutdiskussion.” (Handledare, Åbo universitet, praktikfeedback 2020)

Om du är på väg till en organisation som ny arbetstagare, hjälper det att förbereda sig i förväg för att glida snabbare in i organisationen och bana väg för en lärandeupplevelse under praktiken. Det lönar sig att dra nytta av inskolningsperioden som ingår i arbetet och också att tänka på vad du skulle vilja lära dig/veta. Praktiken som ingår i studierna kan också innebära att du till exempel gör en praktikplan, men även om så inte är fallet kan du själv vidta åtgärder! Arbetsgivaren kan också vara med och fundera på målen. Särskilt under distanstiden kan mindre fri interaktion uppstå, och då är det också bra att ha sin egen aktivitet i åtanke. Dina egna intresseobjekt, förslag och frågor kan också öppna upp nya perspektiv på praktikens innehåll.

”Praktikanten var genuint intresserad av branschen och ville veta anledningen till arbetsuppgifterna och inte bara göra jobbet för att hen blev tillsagd, utan anledningen till varför det gjordes på detta sätt. Det kom också förslag och förbättringar, eftersom atmosfären var gynnsam för nya och olika idéer.” (Handledare, Åbo universitet, praktikfeedback 2020)

Bild: Shutterstock

I arbetslivet används coachning för att stödja den egna tillväxten och till exempel ett chefsarbete. En trend inom coachning är lösningsfokusering, som strävar till att uppmärksamma egna önskningar, mål och drömmar och att bygga en väg mot dessa drömmar i små, pragmatiska steg. Skulle du också kunna närma dig praktiken med hjälp av några lösningsfokuserade frågor?

Vad borde ha hänt för att praktiken skulle vara nyttig eller framgångsrik för mig?

Oavsett om du är studerande eller handledare, kan du redan i förväg fråga dig själv vad som borde ha hänt för att praktiken skulle ha varit nyttig för dig eller för att du skulle tycka att praktiken var framgångsrik? Denna fråga kan tydliggöra vad du vill uppnå med praktiken, dvs. vilka målen är med praktiken.

Vad skulle vara ett tecken på att du har kommit framåt mot ditt mål?

Målen kan vara stora eller små, men för att kunna upptäcka uppnåendet av målet lönar det sig att tänka på hur det skulle se ut att befinna sig i målsituationen i praktiken. När du har kunnat klargöra och hitta mål för din praktik, försök ännu att göra dem konkreta. Till exempel, om ditt mål som handledare är att lära dig mer om att handleda, eller som studerande till exempel de färdigheter som behövs inom branschen, fråga dig själv vad som skulle vara ett tecken på att du har kommit framåt mot ditt mål. Detta göra det lättare för dig att upptäcka dina egna framsteg under praktiken. Du kanske också upptäcker att ett större mål kan delas upp i mindre delar, till exempel kan handledarfärdigheter delas in i exempelvis hantering av aktiva lyssnarfärdigheter, lära sig att kasta sig in i oväntade situationer och förmågan att tolerera obekväma känslor.

Reflektera över din egen situation på skalan 1–10

Ni kan använda skalan i handledningen av praktiken och för att upptäcka de egna framstegen. Reflektera över din egen situation på skalan 1–10, med 10 motsvarande den idealiska situationen för ditt mål och 1 den motsatta situationen. Var tycker du att du är på skalan innan praktiken gällande ditt mål? Varför just där? Varför är du inte längre ner? Och vad skulle en realistisk siffra vara att uppnå under praktiken? Är det en full 10 eller något annat? När du hittar siffran, hur är situationen egentligen när du är där? Och vad skulle vara ett litet steg framåt på skalan? Vad skulle vara ett tecken på framsteg?

Vad får dig att tro att du kommer att ha framgång i praktiken/handledningen av praktiken?

Denna fråga syftar till att beskriva de egna resurserna och motivationen. Vår uppmärksamhet riktas ofta mot de omständigheter som är svåra eller där vi är osäkra, men genom att rama in din situation ur ett framgångsperspektiv kan du hitta element som gör dig starkare.

Bild: Shutterstock

När praktikhandledarna tillfrågades (Åbo universitetets praktikfeedback 2020) vilka faktorer som bidragit till en framgångsrik praktik, var svaren ofta relaterade till praktikantens initiativ och aktivitet. Svar relaterade till organisationen och handledningen av praktiken belyste i sin tur bland annat de mångsidiga och meningsfulla arbetsuppgifterna som stöder praktikantens lärandemål, systematiska möten och praktikantens förmåga att ifrågasätta rådande tillvägagångssätt.

”Det faktum att det finns tillräckligt med konkreta, varierande och meningsfulla arbetsuppgifter som stöder praktikantens lärandemål och som hen också kunde göra självständigt. Dessutom det faktum att det är möjligt för praktikanten att tilldelas en handledare intresserad av uppgiften och som hade tid för uppgiften. Tidpunkten för praktiken som helhet var alltså helt rätt.” (Handledare, Åbo universitet, praktikfeedback 2020)

Även små handlingar kan ha stor inverkan. Nyfikenhet, vänlighet och en vilja att lära sig utgör en bra grund för en fungerande praktik, för båda parter. Ofta kan en praktikants största insikt i praktiken vara ”Jag kan ju redan!”. Under studierna har kunskap och färdigheter samlats, vars betydelse öppnar sig när de kan tillämpas. Att lägga märke till elevens utveckling är också givande och ger en känsla av framgång för handledaren.

Susanna Ahteensuu, Åbo universitet & Reeta Lehmusoksa, Tampere University