Karriäruppföljningens resultat inkluderar nu också en rapport om löner!

Resultaten från universitetens karriäruppföljningar har publicerats – ny rapport med löneuppgifter!

Resultaten från 2023 års karriäruppföljningsenkäter för universitet har nu publicerats på Utbildningsstyrelsens statistikservice Vipunen. Enkäten riktade sig till magistrar som examinerades 2028 och doktorer som examinerades 2021 från 13 finska universitet. I år har rapporteringen av data särskilt lyft fram medianlönerna för respondenter med magisterexamen.

Länk till Vipunens resultatsida.

Medianlön för magistrar är 4200 € fem år efter utexameninreningen

Medianlönerna varierar avsevärt mellan olika områden. Den högsta medianlönen, 4700 €, finns inom IKT-sektorn (information och kommunikationsteknik). Annars inom teknologisektorn är medianlönen 4500 €. Inom hälso- och välfärdsektorn 4300 €, och inom samhällsvetenskaperna 3900 € per månad. Medianlönen inom humaniora och konst är 3200 € och inom utbildningsektorn 3100 € per månad. Dessa siffror ger en tydlig bild av hur olika yrkesområden värderas ekonomiskt och understryker vikten av branschspecifika faktorer i lönebildningen.

Både magistrar och doktorer främst i heltidsarbete

Den överlägset största delen av respondenterna har en fast heltidsanställning, vilket tyder på en stabil arbetsmarknad för dem som har slutfört magister- och doktorandstudier (70 % av magistrarna och 56 % av doktorerna). Även tidsbegränsade heltidsanställningar är vanliga. Mindre än 5 % av doktoranderna arbetade på stipendium. Mindre än en procent av båda respondentgrupperna uppgav att de var arbetslösa arbetssökande.

Lönen beror på mer än bara utbildningsområdet

Utbildningar diskuteras ofta ur perspektivet vilken examen som ger högst lön. Lönen inom ett visst område eller yrke bestäms dock inte enbart av utbildningen, vilket är bra att notera vid val av studier. Lönen bestäms till stor del av andra faktorer, såsom erfarenhet, kompetens och individuell prestation, samt av branschpraxis och kollektivavtal. Det är viktigt att förstå både individuella och strukturella faktorer som påverkar karriär- och löneutvecklingen.

Longitudinella data från karriäruppföljningen om universitetsutbildades sysselsättning

Vipunens visuella rapporter gör det möjligt att granska svaren från de senaste tre åren. Svarsprocenten för magisterresultaten ökade något jämfört med föregående år och var nu 44 %. Doktoranderna var återigen mer aktiva svarare; deras svarsprocent var 48 %.

 

Enkäten undersöker inte bara sysselsättningen och arbetsmarknadssituationen efter examen, utan även de färdigheter som erhållits från studierna och deras relevans för de färdigheter som behövs i arbetet, samt tillfredsställelsen med den genomförda examen. En separat tabellrapport finns också tillgänglig för resultaten från finansieringsmodellens frågor från Undervisnings- och kulturministeriet.

 

En rapport från enkäten som genomförts för yrkeshögskolorna är också tillgänglig. Denna rapport gör det möjligt att granska bland annat de färdigheter och kunskaper som utbildningen ger inom olika utbildningsområden eller till och med på individuell högskolenivå. Länk till rapporten.

Karriäruppföljningsenkäten genomförs årligen för magistrar som examinerades fem år tidigare och doktorer som examinerades tre år tidigare från 13 finska universitet. Enkäten koordineras av universitetens gemensamma nätverk för karriär- och arbetslivstjänster, Aarresaari.