Universiteten samlar in information om arbetslivet

Under hösten 2023 får omkring 18 000 personer som har utexaminerats vid ett universitet en nationell enkät om karriäruppföljning att svara på. Enkäten skickas till magistrar som utexaminerats år 2018 och till doktorer som avlagt doktorsexamen år 2020.

Enkäten för karriäruppföljning är öppen 2.10.11.12.2023.

 

Genom att svara på enkäten kan du utveckla utbildningen och handledningen vid universiteten

Enkäten karriäruppföljning ger omfattande information om de utexaminerades läge på arbetsmarknaden, utveckling av karriären samt om hur bra studierna motsvarar arbetslivet. Svaren utnyttjas bl.a. i utvecklingen av utbildningen samt i karriärvägledning. Universiteten har långa traditioner i att samla in information om karriäruppföljning. Den första nationella enkäten genomfördes redan år 2004. Enkäten om karriäruppföljning genomförs av universitetens gemensamma Aarresaari-nätverk.

Responsen från magistrarnas karriäruppföljning påverkar också universitetens finansiering. Genom att svara på enkäten hjälper alumnerna nuvarande och framtida studerande i karriärplanering.

Varje svar är viktigt och har en betydelse även finansiell betydelse för universiteten. Sedan år 2021 är magistrarnas karriäruppföljning kopplad till universitetens finansieringsmodell. Resultaten har en direkt påverkan på universitetens finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet. Finansieringen är beroende av svarsaktiviteten och poängen från de frågor i enkäten som ingår i finansieringsmodellen. Den finansiering som delas ut på basen av magistrarnas karriäruppföljning är sammanlagt 36 miljoner euro år 2023.

 

Akademiska experter utexamineras vid universiteten

Utgående från resultaten av enkäterna om karriäruppföljning är de viktigaste kunskaperna i arbetslivet förmågan att lära sig och tillägna sig nytt samt självinstruktion och initiativrikedom. Andra viktiga kunskaper är bl.a. samarbetsförmåga, stresstålighet och problemlösningsförmåga. Det finns skillnader gällande nödvändiga kunskaper mellan olika branscher och arbetsuppgifter men de ovan nämnda centrala akademiska expertkunskaperna behövs i de flesta arbetsuppgifter.

87 % av de som utexaminerats vid ett universitet är nöjda med sin examen och lika många är nöjda med sin arbetskarriär hittills. Tillfredsställelsen avspeglas även av det faktum att 89 % av de som svarat skulle rekommendera sin universitetsutbildning för andra.

 

Resultaten av enkäterna om karriäruppföljning finns till påseende

Resultaten av universitetens karriäruppföljningar finns allmänt tillgängliga på utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen. Webbtjänsten Töissä.fi stöder sökandes och utexaminerades karriärplanering. Där finns en omfattande samling exempel på yrkesområden och yrkesbenämningar, samt karriärberättelser i anslutning till dessa.

 

Länkar till resultaten

Vipunen.fi (Universitetsutbildning – > Karriäruppföljning)

Aarresaari.net: Utexaminerade i arbetslivet

Töissä.fi

Uraseurannat.fi