Karriäruppföljning för doktorer

Antalet personer som har avlagt doktorsexamen har ökat avsevärt de senaste åren. Samtidigt har också antalet arbetslösa doktorer ökat. Regelbunden uppföljning av utexaminerade doktorer på arbetsmarknaden ger oss information om hur väl utbildningen och arbetet motsvarar varandra.

Enkäten för karriäruppföljning av doktorer skickas 2–3 år efter avlagd examen till personer som avlagt doktorsexamen. Aarresaarinätverket genomförde den första riksomfattande doktorsuppföljningen våren 2007. Inom ramen för undersökningen samlade man också in information om arbetsgivarnas åsikter om arbetsmarknaden för doktorer. Följande informationsinsamlingar gjordes våren 2009, 2011, 2013 och 2015. Den senaste karriärutvärderingen för doktorer gjordes 2017.

Vilken typ av frågor ställs? Se enkätblanketten 2017.

Resultat presenteras

Interaktiv resultatrapport (Power BI)

Process för karriäruppföljning av doktorer

Mål:
Enkäten för karriäruppföljning av doktorer genomförs som ett riksomfattande samarbete mellan universiteten. Syftet är att få information om kvaliteten och ändamålsenligheten när det gäller hur personer med doktorsexamen placerar sig på arbetsmarknaden samt deras karriärutveckling och tillfredsställelse med avlagd
examen. Informationen samlas i huvudsak in med hjälp av enhetliga blanketter och processer. Därför kan materialen jämföras och kombineras på riksomfattande nivå. Enkäten ger aktuell information som används vid kvalitetssäkring och handledning av studerande vid universiteten. Varje universitet utnyttjar sitt material vid utveckling av doktorsutbildningen och handledning av de studerande.

Målgrupp:
Målgruppen för karriäruppföljningen är personer som avlade doktorsexamen för 2–3 år sedan.

Behandling av materialet:
Vid genomförande av enkäten iakttas personuppgiftslagen. Namnen på dem som mottar enkäten visas endast vid utskicket, och redan i det skede när svaren sparas kombineras svaren enbart utifrån ett identifikationsnummer med bakgrundsuppgifter från studieregistret (t.ex. utbildningsområde). Svaren behandlas strikt konfidentiellt och rapporteringen av resultaten sker statistiskt så att enskilda svarspersoner inte går att urskilja.

Etiska principer för universitetens enkäter:

Finlands universitetsrektorers råd Unifi, sammanställt gemensamma etiska principer för enkäter. Principerna redogör för villkoren för hur universitetens gemensamma enkäter skall genomföras och strävar också till att klargöra bland annat praxis för rekryteringen av respondenter.

Tidigare resultat

Sysselsättningen bland doktorer är god i uppgifter som motsvarar utbildningen (pdf).(Meddelande 19.2.2014)