Yliopistojen harjoittelutuki


Yliopistot haluavat tukea laadukkaiden ja opintoihin soveltuvien harjoittelupaikkojen löytymistä eri tavoin, mm. osalle opiskelijoita myönnettävien harjoittelutukien kautta. 


Näissä ns. tuetuissa harjoitteluissa työnantaja palkkaa opiskelijan työ- tai virkasuhteeseen ja laskuttaa yliopiston kanssa etukäteen sovitun harjoittelutuen harjoittelun päätyttyä. Poikkeuksena tästä on Hanken, joka maksaa tuen suoraan opiskelijalle. 


Kotimaan harjoittelutukien edellytyksenä on, että työnantaja maksaa harjoittelijalle vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan (1 283 e/kk (vuonna 2022). Harjoittelutuki vaihtelee hieman yliopistoittain, ollen pääsääntöisesti kuitenkin noin 1300-1800 euroa/ 3 kk harjoittelu. Huomaathan, että harjoittelutuki ei ole sama kuin harjoittelijalle maksettava palkka eikä tuen määrä vaihtele suhteessa palkan suuruuteen. 


Ajankohta, jolloin opiskelijoilla on tieto harjoittelutuen saamisesta, vaihtelee yliopistoittain, mutta pääsääntöisesti tieto on opiskelijoilla alkuvuodesta. Opiskelijat voivat yleensä tehdä harjoittelun mihin aikaan vuodesta tahansa. 


Huomaathan, että yliopistojen harjoittelutukea on mahdollista myöntää vain osalle opiskelijoiden harjoitteluista. Yliopistoilla onkin yliopistokohtaisia rajauksia ja ehtoja siihen, minkälaisissa harjoitteluissa tukea on mahdollista käyttää. Tarkistathan aina harjoittelutuen käytänteet harjoittelupaikkaa hakeneelta opiskelijalta tai opiskelijan yliopistolta. 


Aarresaari-verkoston yliopistojen harjoittelutukikäytänteet 


Tähän on koottuna pohjatietoja Aarresaari-verkoston yliopistojen harjoittelukäytänteistä. Tarkistathan aina tapaus- ja ajankohtaiset tiedot harjoittelupaikkaa hakeneelta opiskelijalta tai opiskelijan yliopistolta. 


Harjoittelutuella (tai ns. harjoittelutukisetelillä/voucherilla) tarkoitetaan opiskelijalle myönnettyä oikeutta kohdistaa yliopiston rahallista tukea harjoitteluunsa. Työnantaja laskuttaa tuen jälkikäteen. Poikkeuksena tästä on Hanken, joka maksaa tuen suoraan opiskelijalle. 


Yliopistot
Harjoittelun enimmäistukisumma(t) Erityistä mainittavaa 

Aalto-yliopisto  
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 
Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut: (careerservices@aalto.fi
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: (hanna.karkku@aalto.fi
1800 € / 3 kk:n harjoittelu, 1200 € / 2 kk:n harjoittelu.  
Hanken Svenska handelshögskolan Harjoittelutuki on kandidaattivaiheen opiskelijoille 2000 € ja maisterivaiheen opiskelijoille kohteesta riippuen 1060 € – 1770 €. 
Tuki maksetaan suoraan opiskelijalle. Kotimaiset opiskelijat saavat apurahaa ainoastaan ulkomaan harjoitteluun, ulkomaiset tutkinto-opiskelijat voivat saada apurahaa myös Suomessa tapahtuvaan harjoitteluun. 
Helsingin yliopisto Harjoittelutuki 1800 € / opiskelija vähintään 2-3 kk:n harjoittelusta (riippuen oppiaineesta).  
Itä-Suomen Yliopisto Korkeintaan 1800 € / koko 3 kk:n harjoittelun ajalta. Tuettujen kuukausien määrä vaihtelee tiedekunnittain 0 – 3 kuukauteen riippuen tiedekunnan rahoitustilanteesta ja omista käytänteistä. Tiedekunnat päättävät itsenäisesti harjoittelutukien määristä ja myöntämisestä. Opiskelijat voivat kysellä tukia oppiaineista vuoden mittaan, kun tilanteet opiskelijoilla muuttuvat. 
Jyväskylän yliopisto Harjoittelutukien suuruus ja laajuus päätetään laitoksittain. Laitokset päättävät itsenäisesti myönnettävästä harjoittelutuesta. Kaikilla laitoksilla ei ole tuettua harjoittelua. 
Lapin yliopisto Kasvatustieteet ja yhteiskuntatieteet 1800 € / 3 kk:n harjoittelu, oikeustieteet 1500 € / 3 kk:n harjoittelu, taiteet 2150 € / 3 kk:n harjoittelu. Oikeustieteiden tiedekunnassa tiedekuntaneuvosto päättää tukea saavat työnantajat/harjoittelupaikat, joita opiskelijat hakevat. 
Oulun yliopisto1600 € / vähintään 2 kk:n harjoittelu josta myönnetään 5 opintopistettä.  Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja sopii alustavasti harjoittelutuesta. Tämän jälkeen hän tekee harjoittelutukihakemuksen ja tuki varataan hänelle. Harjoittelutukia myönnetään niin pitkälle kun tukia on jäljellä.  
Tampereen yliopisto Enintään 1800 € / harjoittelu.  
Turun yliopisto Harjoittelutuki 1800 € / harjoittelu vähintään 2-3 kk:n harjoittelusta (riippuen oppiaineesta).  Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja sopii alustavasti harjoittelutuesta. Tämän jälkeen hän täyttää harjoittelusitoumuksen yhdessä työnantajan ja yliopiston kanssa. Harjoittelutuen käytöstä ilmoitetaan harjoittelusitoumuksessa. Tuki myönnetään kaikille perustutkinto-opiskelijoille kerran opintojen aikana.
Vaasan yliopisto 1800 € / 3 kk:n harjoittelu.  
Åbo Akademi  1300 € / koko 3 kk:n harjoittelu tai 900 € / 2 kk:n harjoittelu. Valtiotyönantajille 1800 € / 3 kk:n harjoittelu tai 1200 € / 2kk:n harjoittelu. Harjoittelun kesto vähintään 2 kk.