Karriärsnack med låg tröskel

Vardagen efter pandemitiden skapade behov av ett nytt slags sociala karriärvägledningsträffar, där även de övriga studenternas åsikter och frågor blir en del av helheten. Vid Hankens och Helsingfors universitets karriärtjänster har man nu lärt sig att redan en öppen kaffebjudning kan leda långt. 

Den här speciella torsdagen var medlemmarna i karriärvägledarteamet vid Helsingfors universitet fulla av entusiasm när de lämnade zoom-mötet. Det var mars 2022 och den danska professorn i karriärvägledning Rie Thomsen hade precis avslutat sitt keynote-anförande vid den nationella karriärvägledningsdagen. Man befann sig i efterdyningarna av coronan, och studenternas fysiska återkomst till campus var fortfarande mer en önskan än verklighet, och i sina diskussioner uttryckte personalen ofta sin oro över att de studerande inte kände någon gemenskap. Att göra det möjligt att träffas under fria former kändes viktigare än någonsin. 

I sitt anförande, som anknöt till hennes egen forskning (Thomsen 2017), presenterade Thomsen den fascinerande tanken om karriärvägledning som en social praxis. Därvid sker karriärvägledningen inte bakom stängda dörrar i vägledningsrummen utan flyttas ut till vardagsmiljöer, såsom bibliotek och kaféer, och även övriga medlemmar av gemenskapen bjuds in att delta med sina erfarenheter och frågor i en öppen dialog.

Detta borde provas, men hur? Vore det dags för vägledarna att ta med sig termosar med kaffe och te och börja hänga runt i universitetets korridorer? 

Att chilla på gatuplanet och ovan taken

Tillfällighet eller inte, men redan i slutet av 2021 hade en liknande idé fötts även inom Hankens karriärtjänster på Helsingfors campus. Det erbjöds visserligen individuell karriärvägledning via e-post och med tidsbokning även fysiskt, men det lilla expertteamet hade problem att varje vecka ordna drop-in-tider för studenterna. 

Behovet av nya sätt och platser att mötas underströks av observationen att de studerande som ofta brottades med precis samma karriärfrågor, ändå kände sig ensamma med sina problem. Skulle det bli fart på utbytet av erfarenheter om de studerande bjöds in på kaffe till det före detta lärarrummet, där sofforna är som gjorda för att chilla i och en härlig vy över stadens tak öppnar sig från balkongen? 

 Brooke-Cagle-on-Unsplash
Brooke Cagle on Unsplash

Hankens första Career Coffee-bjudning ordnades i lärarrummet i januari 2022 och blev därefter en månatlig tradition. Vid Helsingfors universitet kom man igång i september samma år, när karriärvägledarna och de studierådgivare som med stöd av projektfinansiering hade kommit till huset, tillsammans bjöd in till Onsdagskaffe i de öppna lokalerna på två campusar. Tidigt på hösten 2023 utvidgades verksamheten till att omfatta universitetets alla fyra campusar, samtidigt som hela ansvaret för arrangemangen lades på karriärvägledarna och namnet byttes till Campuskaffe.

Inga frågor är för obetydliga 

Funderingar kring karriär och arbetsliv uppstår hos olika människor på olika sätt, vid olika tillfällen och av en mängd olika skäl. Det är också förståeligt att tidpunkten att fundera på det som är viktigast för de individuella behoven inte nödvändigtvis passar ihop med tidtabellen för den möjligtvis enda arbetslivskursen under studierna eller under tiden för årets viktigaste arbetslivsevenemang.  

Trots att det praktiska genomförandet av ”karriärkaffe” på Hanken och vid Helsingfors universitet skiljde sig något från varandra, hade man på båda universiteten samma målsättning: att erbjuda studenterna en regelbunden, avslappnad och lättillgänglig andningspaus dit man utan tidsbokning eller agenda kan dyka upp även med mycket rådvilla frågor. Man kunde komma bara på en kopp kaffe eller stanna hela enochenhalv-timmen och man delta precis i den utsträckning man känner för. 

Besöksmängden varierade från några få studerande till några tiotals. Ett brett spektrum av ämnesområden behandlades och dom delvis förändrades med läsårets faser. På Hanken handlade diskussionerna bland annat om nätverkande, (sommar)jobbansökningar, mentorskap och utlandspraktikplatser. Om någon vile ha CV- eller LinkedIn-direktkommentarer eller närmare anvisningar för ifyllande av ansökningsblanketter fick hen också hjälp med detta. På Helsingfors universitet var typiska diskussionsämnen exempelvis möjligheterna till jobb inom den egna branschen, arbetssökande för internationella studenter, utmaningarna med psykisk hälsa, utbytesstudier, att slutföra studierna och funderingar kring byte av studieområde. 

Inget tema för träffarna bestämdes på förhand, utan alla möjliga frågor och situationer välkomnades vid kaffebordet. Det väsentliga var att studenterna fick prata om sin situation eller sina funderingar precis så som de upplevde det för tillfället. 

Frank-Leuderalbert-on-Unsplash
Frank Leuderalbert on Unsplash

Samvaron ger ett ansikte åt serviceadresserna 

Det var inte avsikten – och oftast inte heller möjligt – att föra långa, djupa och förtroliga samtal vid kaffebordet. I stället fungerade träffarna som viktiga platser för vägledning framåt: tillsammans funderade man på nästa steg som den studerande kan ta.

Ibland var nästa steg bokning av en personlig vägledningstid, ibland att vända sig till andra rådgivningstjänster, eller kanske att bekanta sig med en bra webbplats som studenten ännu inte kände till. Som bäst började studenterna ivrigt rekommendera varandra olika kurser, nätverk och evenemang baserat på sina egna erfarenheter. 

En generell utmaning i universitetsvardagen är nog att studenterna inte känner till alla stödtjänster som erbjuds dem, samtidigt som personalens möjligheter till riktad studentkommunikation vid rätt tidpunkt är ganska begränsade. Men om studenten innan hen rusar vidare stannar till och slår sig ned en stund och med egna ord berättar om sin situation, är det också lätt för vägledaren – eller åtminstone möjligt – att berätta om rätt tjänst vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Pusselbitarna faller på plats och blicken klarnar innan man skyndar vidare: ”Hej, stort tack för tipset! Jag kollar upp saken.” 

För dagens studenter är det inte längre självklart att de fysiskt kan träffa universitetspersonalen. Karriärtjänsterna är inget undantag, eftersom en stor del av diskussionerna utanför på förhand schemalagda väglednings- och rådgivningssituationer sköts via e-post. 

”Ni finns ju på riktigt och är inte bara en e-postadress!” Den här studentens spontana kommentar på Campuskaffet i september bekräftar att det finns ett verkligt behov av vägledningsaktörernas fysiska närvaro på campus. Det är viktigt att studenterna kan se att personalen verkligen finns där för dem och är redo att hjälpa. 

Förändringsplaner och funderingar längs vägen 

På båda universiteten startades fikastunderna med flexibel försöksmentalitet och under nästan två år har vi lärt oss av erfarenheterna och utvecklat verksamhetsmetoderna. Många små och stora förändringar har skett på färden. 

Vid Helsingfors universitet fortsätter karriärvägledarna varje månad vara närvarande på alla campusar utan tidsbokning, men under ett nytt namn på servicen och utan kaffeservering. Campuskaffets historia tar alltså slut, åtminstone för den här gången, men från och med januari har dörrarna varit öppna oftare än tidigare och för en längre tid per gång. På Hanken kokas karriärkaffe även i fortsättningen, men i karriärtjänstens egna trivsamma lokaler. 

Även om man inte kan dra alltför långtgående slutsatser av försöken, kan andra som är intresserade av frågan eventuellt dra nytta av följande observationer och tankar: 

  • En öppen och gemenskaplig dialog om karriärvägledningsteman uppstår inte särskilt lätt, speciellt inte mellan studenter som inte känner varandra. Det är viktigt att vägledarna är i stånd att guida diskussionen med fingertoppskänsla och påminna om att man också kan komma bara för att lyssna. ”Socialt karriärsnack” kan kräva övning av alla parter.
  • Ibland fungerar diskussioner på tu man hand bättre än gemensamma, och det är också OK. Det viktigaste är att alla som är på plats blir hörda. 
  • När möjlighet till träffar med låg tröskel erbjuds regelbundet och tillräckligt ofta, är sannolikheten stor att stödet som universitetet erbjuder och studentens behov sammanfaller. Redan vetskapen om att stöd finns tillgängligt vid behov kan vara viktigt för studenten. 

Och kanske som den viktigaste påminnelse för oss alla, som planerar och genomför tjänster med stort engagemang: även ett mycket enkelt genomförande kan fungera och vara tillräckligt, bara det passar in i gemenskapens vardag. Att få människor att träffas är ett värde i sig i denna tid och därför bör tröskeln, även för arrangemangens del, hållas så låg som möjligt. Det är inte det som bjuds eller den flotta inramningen som är viktigt, utan en varm stämning och stark närvaro. 
 
 

Författarna:


Johanna Ruhanen, karriärvägledare, Helsingfors universitet

Henna Konsti, Manager, Hanken International Talent

Thomsen, R. (2017). Career Guidance in Communities: A Model for Reflexive Practice. Derby: International Centre for Guidance Studies, University of Derby. Kan laddas ner i PDF-format från: https://repository.derby.ac.uk/download.

Julkaistu:

12.02.2024

Kategoriat:

karriärvägledning