Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 21.4.2023

 1. Rekisterinpitäjät

Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Aarresaari ei itsessään ole organisaatio, joten jokainen yliopisto vastaa omalta osaltaan henkilötietojen käsittelystään. Tästä pääset lukemaan verkostoon kuuluvien yliopistojen tietosuojaselosteet.

Aalto-yliopisto

Otaniemi, Espoo

https://www.aalto.fi/fi/aalto-kasikirja/tietosuojailmoitus-aaltofi

Itä-Suomen yliopisto

Joensuu, Kuopio

https://www.uef.fi/fi/tietosuoja

LUT-yliopisto

Lappeenranta, Lahti

https://www.lut.fi/fi/tietosuoja

Tampereen yliopisto

Tampere, Pori

https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tietosuoja

Åbo Akademi

Turku, Vaasa

https://www.abo.fi/fi/tietosuoja/

Hanken School of Economics

Helsinki, Vaasa

https://www.hanken.fi/sv/om-oss/dataskydd

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylä, Kokkola

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus

Oulun yliopisto

Oulu

https://www.oulu.fi/fi/tietosuojailmoitus

Turun yliopisto

Turku, Rauma, Pori

https://sites.utu.fi/tietosuojailmoitus/

Helsingin yliopisto

Helsinki

https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/tietosuoja

Lapin yliopisto

Rovaniemi

https://www.ulapland.fi/FI/Yliopisto/Nain-toimimme/Opiskelu–ja-tyoymparisto/Tietosuoja

Taideyliopisto

Helsinki, Seinäjoki

https://www.uniarts.fi/yleistieto/tietosuoja/

Vaasan yliopisto

Vaasa, Kokkola, Seinäjoki

https://www.uwasa.fi/fi/tietosuoja

 1. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Voit olla yhteydessä aarresaari.net-sivustoon liittyvissä asioissa koordinaattoriimme: koordinaattori@aarresaari.net. Muissa yliopistojen henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa asioithan suoraan ko. yliopiston tietosuojaselosteen ohjeiden mukaisesti.

 1. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

aarresaari.net-sivuston kävijärekisteri

Käsittelemme rekisterissä aarresaari.net-sivuston kävijöiden henkilötietoja.

 1. Miten käytämme henkilötietojasi?

Kävijärekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ainoastaan tarjota informaatiota verkkosivujemme kautta.

Emme kerää rekisteriä suoramarkkinointia varten. Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

 1. Mitä henkilötietoja keräämme?

Emme lähtökohtaisesti kerää kävijöistä muuta dataa kuin evästeiden avulla kerättävät tiedot.

Aarresaari.net-sivustolla rekisteröidystä voidaan tallentaa suostumuksen perusteella evästeiden kautta seuraavan kaltaisia tietoja:

Mikäli sivustolla kävijä kuitenkin lähettää sähköpostia sivuston ylläpitäjille, tallentuvat lähetetyt viestit joko Jobteaser sähköpostitilille (Outlook 365 -tili), ValoJobs palvelun sähköpostitilille tai koordinaattoriyliopiston tilille. Tämä koskee seuraavia osoitteita:

Voit lukea lisätietoa Valojobsin henkilötietojen käsittelystä täältä: https://www.valojobs.fi/index.php?192

 1. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä.

Emme kerää aktiivisesti kävijätietoja muuten, kuin kävijämäärien analysointia varten.

 1. Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.

Käsittelemme kävijärekisteriin tallennettavia henkilötietoja suostumuksesi perusteella.

 1. Siirretäänkö tai luovutetaanko tietojasi?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät verkostomme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään.

Tietojasi saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti yhteistyökumppaneillemme tai alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojen tallentamiseen tarkoitetut konesali- ja pilvipalvelut, käyttämiemme IT-järjestelmien toimittajat sekä myynnin ja markkinoinnin tueksi ostetut ulkoiset palvelut.

Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi.

 1. Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Pääsääntöisesti emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää asetuksen sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Siirrämme henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta olemme varmistaneet riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan siirtää esimerkiksi järjestelmäkehitystöiden yhteydessä.

 1. Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti.

 1. Miten tietosi turvataan?

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurein, virustorjuntaohjelmin, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoihin pääsy on ainoastaan valtuuttamillamme henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Ilmaisemme henkilötietoja vain luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimuskumppaneillemme, kuten alihankkijoillemme. Sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua riittävän tietoturvan toteuttamiseen ja kaikilta osin henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Verkkosivustomme käyttää TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. Selaimessa huomaat tämän lukosta osoitepalkin vasemmalla puolella. Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

 1. Millaisia oikeuksia sinulla on?
   
  1. Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Emme tee suoramarkkinointia.

 1. Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja henkilörekisteriin on sinusta tallennettu. Voit pyytää meiltä tietosi tarkastettavaksi tässä selosteessa kohdassa 13 kuvatulla tavalla.

 1. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi)

Poistamme, oikaisemme tai täydennämme käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

 1. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamisesta esimerkiksi silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden ja vaatii henkilötietojensa oikaisua tai poistoa. Tällöin kyseisiä henkilötietoja saa vain säilyttää, ei käsitellä muutoin. Käsittelyn rajoittaminen varmistetaan teknisin toimenpitein.

Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, ilmoitamme siitä rekisteröidylle.

 1. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

 1. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 1. Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille. Voit peruuttaa suostumuksesi tämän selosteen kohdan ”Oikeuksia koskevat pyynnöt” kuvaamalla tavalla.

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 1. Mihin voin toimittaa oikeuksia koskevat pyynnöt?

Rekisteriin liittyvät kyselyt ja pyynnöt voi toimittaa joko henkilökohtaisesti paikan päällä esittämällä henkilöllisyystodistuksen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen koordinaattori@aarresaari.net. Voimme tämän jälkeen olla tarvittaessa sinuun puhelimitse yhteydessä, jotta varmistumme henkilöllisyydestäsi.

Pyytämäsi tiedot voit noutaa sinua lähimpänä sijaitsevasta verkostomme ylipistosta etukäteen sovittuna aikana. Tarkistamme henkilöllisyytesi noudon yhteydessä.

Vastaamme pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 1. Mistä löydän uusimman, voimassa olevan tietosuojaselosteen?

Päivitämme tähän osoitteeseen aina uusimman tietosuojaselosteen.

 1. Miten käytämme evästeitä?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi (Google Analytics). Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet. Näin voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta.