Yliopiston harjoittelu


Yliopisto-opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jonka tavoitteet ovat sekä koulutuksellisia että yliopistojen ja työelämän vuorovaikutukseen tähtääviä.  


Harjoittelu sitoo opintoja käytännön työelämään ja siksi harjoittelulla on merkittävä asema tutkinnossa. Harjoittelun pakollisuus ja laajuus vaihtelevat tutkinnon mukaan; keskimäärin kesto on kolme kuukautta. Harjoittelulla on suuri merkitys oman alan työkokemusta tarjoavana oppimiskokemuksena ennen valmistumista. Onnistunut harjoittelu kasvattaa opiskelumotivaatiota ja vahvistaa näkemystä omasta osaamisesta ja kehittämistapeista. Hyvin suunniteltu harjoittelu hyödyttää niin opiskelijaa, työnantajaa kuin yliopistoakin.  


Usein harjoittelu sijoittuu kesäaikaan, mutta usein muuhun kuin loma-aikaan sijoittuva harjoittelu voi hyödyttää enemmän sekä työnantajaa että opiskelijaa.  


Osittain tai kokonaan etänä tapahtuva harjoittelu tuo omat haasteensa, mutta myös mahdollisuuksia. Perehdyttämiseen kannattaa varata tavallista enemmän aikaa ja työyhteisöön tutustuttamisessa voi käyttää luovia ratkaisuja. Tutustu kokoamiimme etätyövinkkeihin.   

Harjoittelijan palkkaus

Harjoittelupaikan varmistuttua opiskelija tekee työnantajansa kanssa sopimuksen palvelussuhteeseen ottamisesta. Sopimus on hyvä tehdä kirjallisena. Opiskelijan harjoittelu on perusteltu syy tehdä määräaikainen sopimus. Palvelussuhdemuotona voi olla joko työsuhde tai virkasuhde. Harjoittelijan palkan tulee olla vähintään Kelan työssäoloehdon mukaista. Harjoittelijalle voi kuitenkin maksaa tätä suurempaa palkkaa. Harjoittelupaikka vastaa opiskelijasta työsopimuslain ja muiden työnantajan velvollisuuksien mukaisesti

Erilaisia työsopimusmalleja löydät mm. työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta ja ammattijärjestöjen www-sivuilta.  

Perehdytys 


Perehdytykseen kannattaa kiinnittää huomiota jo ennen opiskelijan harjoittelujakson alkua ja suunnitella ja toteuttaa se huolellisesti. Näin opiskelija pääsee harjoittelussaan reippaasti alkuun. Harjoittelijalle on hyvä nimetä ohjaaja, joka toimii ikään kuin harjoittelijan kummina. Ohjaajan puoleen harjoittelija voi kääntyä alkuperehdytyksen jälkeenkin.  


Harjoittelutuki 


Opiskelija voi hakea omasta yliopistostaan rahallista harjoittelutukea. Yliopiston tukeman harjoittelun ensisijaisen tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus ensimmäiseen oman alan työkokemukseen. Katso lisätietoa miten harjoittelutuki toimii. 


Palaute harjoittelusta 


Harjoittelusta saatava työnantajan palaute opiskelijalle on tärkeää tämän oman osaamisen tunnistamisen ja henkilökohtaisen kehittymisen kannalta. Palaute on tärkeää myös tutkinto-ohjelmalle, jotta koulutusta voidaan kehittää vastaamaan työelämän tarpeita. Jotkut yliopistot keräävät myös erikseen työnantajapalautetta harjoitteluista.