Maistereiden uraseuranta


Aarresaari-verkosto seuraa aktiivisesti akateemisten sijoittumista työelämään. Ensimmäinen yhteinen uraseurantakysely toteutettiin vuonna 2005. Uraseurantakyselyillä kerättyä tietoa hyödynnetään ensisijaisesti yliopistojen sisällä laadunvarmistustyössä, opintojen kehittämisessä sekä opiskelijoiden ohjauksessa. 

Tutustu tuloksiin

Uusimman maisterien uraseurannan tulokset. Maistereiden ja tohtoreiden uraseurantojen ja kandipalautteen keskeiset tulokset julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa yhdessä raportissa. Maisterien uraseuranta 2018:

Mitä valmistuneilta kysytään?

Maistereiden uraseurannan prosessi

Kohderyhmä
Uraseurannan kohderyhmänä ovat 5 vuotta aiemmin valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon ja ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Kohderyhmän yleiskuvauksena käytetään termiä maisterit.

Tavoite
Valtakunnallisessa yliopistojen yhteistyönä toteutettavassa maistereiden uraseurantakyselyssä haetaan tietoa akateemisten työmarkkinoille sijoittumisen laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta, työuran kehityksestä sekä tyytyväisyydestä suoritettuun tutkintoon. Tietoa kerätään pääosin yhdenmukaisella lomakkeella ja prosessilla. Tämä mahdollistaa aineistojen valtakunnallisen yhdistämisen ja vertailun. Kyselyllä saadaan ajantasaista tietoa yliopistojen laadunvarmistus- ja ohjaustyöhön sekä tutkimuskäyttöön.

Aineiston käsittely
Kyselyä toteutettaessa noudatetaan henkilötietolakia. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tulosten raportointi tapahtuu tilastollisesti siten, ettei yksittäisen vastaajan vastauksia voida tunnistaa. Kyselyn saajien nimet ovat esillä ainoastaan postituksessa. Tallennusvaiheessa vastaukset yhdistetään koodinumeron perusteella taustatietoihin, jotka on poimittu opintorekisteristä (esim. koulutusala). Aineistot anonymisoidaan ennen kuin ne on mahdollista saada tutkimuskäyttöön. Aineistot säilytetään anonymisoituina sähköisessä muodossa Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (FSD).

Uraseurannan eettiset periaatteet

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on yhteydessään toimivan Palauteryhmän toimesta laatinut yliopistojen palautekyselyiden yhteiset eettiset periaatteet. Periaatteet asettavat reunaehdot yliopistojen yhteisten kyselyiden toteuttamiselle, ja niiden

avulla pyritään tarkentamaan muun muassa vastaajarekrytointiin liittyviä käytäntöjä.

Aiemmat maistereiden uraseurannat ja niiden tuloksia

Aineistosta on tehty artikkeleita ja raportteja (ks. julkaisut). Lisäksi aineistojen tuloksia on esitetty töissä.fi -palvelussa.

Maisterien uraseurannan 2017 tulokset:

Maisterien uraseurannan 2016 tulokset

    Tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017

Uraseurannat 2010-2015