Vinkkejä etäharjoitteluun

Harjoittelun tarkoituksena on soveltaa koulutuksessa opittuja asioita käytännössä ja auttaa jäsentämään teoreettista tietoa. Harjoittelu poikkeaakin muista työsuhteista siinä, että keskeisenä tavoitteena on oppiminen ohjaajan tuella. Keskeistä ei ole pelkästään työn sisältö suhteessa opiskelualaan vaan myös tutustuminen työyhteisöön, erilaisiin työn tekemisen menetelmiin, organisaatioon ja sen sidosryhmiin.

Korona-aikana monet yliopisto-opiskelijat tekevät koko harjoittelunsa etänä. Mitä ohjaajan olisi silloin hyvä huomioida?


Käytännöt

Etätyötilanteessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että harjoittelijalla on tieto siitä, miten työyhteisössä toimitaan esimerkiksi sairastumistilanteissa, miten työaikaa seurataan tai mistä saa tukea työssä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön.

Kontakti harjoittelun aikana

Kontaktin säilyminen harjoittelijaan on tärkeää myös etäharjoittelun aikana. Harjoittelun alussa voi jo sopia keskusteluaikoja kalenteriin sopivin väliajoin. Voitte harjoittelijan kanssa sopia teille sopivasta tavasta, jolla harjoittelija voi välittää kysymyksiään ja huomioitaan myös ennalta sovittujen keskustelujen välillä.

Tietoa on hyvä jakaa mahdollisimman selkeästi. Myös palautteen riittävyys ja laatu on hyvä varmistaa etäoloissa.

Varaa aikaa

Perehdyttämiseen voi joutua varaamaan etätöissä tavallista enemmän aikaa. Etäperehdytyksessä vuorovaikutus on erilaista ja asioita saattaa joutua käymään läpi useammin.

Myös harjoittelun aikana tapahtuviin ohjaustapaamisiin kannattaa varata aikaa ja pyrkiä luomaan mahdollisimman luottamuksellinen ilmapiiri.

Tavoitteiden asettaminen ja seuranta

Alussa asetettuihin tavoitteisiin on hyvä palata ohjauskeskusteluissa. Myös työtehtävien sujumiseen ja työn jaksottamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Etänä toteutetussa harjoittelunohjauksessa voi helposti jotain jäädä huomaamatta.

Tutustuminen työyhteisöön

Kun opiskelija ei pääse työpaikalle tutustumaan työyhteisön jäseniin, on hyvä kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten tutustuminen hoidetaan etänä niin, että uusi työntekijä tuntee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Opiskelijalle voi esimerkiksi sopia tapaamisia tai keskusteluhetkiä myös muiden työntekijöiden kuin ohjaajan kanssa.

Tutustuminen organisaatioon

Harjoitteluorganisaatioon tutustuminen voi etätyössä edellyttää luovuutta. Voisiko harjoittelija olla mukana myös sellaisissa kokouksissa, jotka eivät suoraan liity hänen työtehtäviinsä, mutta voisivat avartaa hänen näkemystään organisaatiosta ja sen toiminnasta?

Tarkistuslista

· Tarvikkeet harjoittelijan käytössä

· Pääsy tarvittaviin järjestelmiin

· Opastus etäjärjestelmien käyttöön

· IT-tuki

· Perehdytysajat sovittu

· Keskusteluajat harjoittelun varrelle sovittu

· Tutustuminen yhteisöön

· Tutustuminen organisaatioon

· Yhteisön käytännöt tutuksi

· Työaikaan ja sairaslomiin liittyvät käytännöt tutuksi

· Tilanteen läpikäynti alussa, välissä ja lopussa: tavoitteet, sujuvuus, työtavat

· Palautemahdollisuus

· Mahdollisuus saada apua / kysyä


Vinkkejä etäharjoitteluun (pdf-versio)


Linkkivinkit

· Antoisa harjoittelu -opas

· Työterveyslaitoksen ohjeita etätyöhön

· Duunitorin ohjeita perehdytykseen etänä