Karriäruppföljning

Karriäruppföljning samlar information om hur utexaminerade placerar sig i arbetslivet och om arbetslivets kompetensbehov

Universiteten följer upp hur de utexaminerade sysselsätts och klarar början av yrkeskarriären med hjälp av riksomfattande karriäruppföljning som genomförs årligen. Karriäruppföljningsenkäterna skickas till utexaminerade magistrar fem år efter avlagd examen. Till doktorer skickas enkäterna tre år efter avlagd examen. 

Karriäruppföljningen hösten 2018 inleds i oktober och målgruppen är alla som avlagt en högre högskoleexamen, en farmaceutexamen eller en barnträdgårdslärarexamen 2013 eller en doktorsexamen 2015.

De utexaminerade får information om enkäten under senhösten, antingen via sms eller per post. Alumner som lämnat sin kontaktinformation till sitt universitets alumnregister kan också få information per e-post. Man kan svara på enkäten på webben eller på en pappersblankett.


 

Mångsidig information om yrkeskarriärer och kompetens
Karriäruppföljningen samlar information om de första åren av yrkeskarriären efter avlagd examen. De utexaminerade ombeds bedöma om de är nöjda med sina examina och sin yrkeskarriär samt beskriva vilka faktorer som påverkat deras sysselsättning.

Enkäten kartlägger vilken kompetens som behövs i arbetslivet och de utexaminerades uppskattning av i vilken mån universitetsutbildningen har utvecklat dessa färdigheter. De som besvarar enkäten kan också ge de studerande tips om vilken kompetens som kommer att behövas i arbetslivet i framtiden.   

-          Den information om arbetslivet och respons angående universitetsutbildningen som de utexaminerade ger är mycket värdefull med tanke på utvecklingen av utbildningen. Varje svar är viktigt för att vi ska få en så bra bild som möjligt av de utexaminerades karriärvägar, säger Eric Carver, ordförande för karriäruppföljningsgruppen vid nätverket för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster Aarresaari, som ansvarar för universitetens karriäruppföljningsenkäter.

Resultaten tillgängliga för alla
Resultaten av universitetens karriäruppföljning är tillgängliga på finska i informationstjänsten Vipunen, där man också hittar resultaten från enkäten 2017. Resultaten av den enkätundersökning som nu börjar publiceras våren 2019. Resultaten av karriäruppföljningen är också tillgänglig i tjänsten Töissä.fi, som visualiserar den information som samlats in genom enkätundersökningen. Tjänsten Töissä.fi används årligen av mer än 130 000 personer.

Den information som karriäruppföljningen ger kan användas i undervisningen och handledningen både vid högskolor och på andra stadiet. Karriäruppföljningsenkäterna ger systematisk information för högskoleutbildningens utveckling och beslutsfattandet. Enkäterna produceras i samarbete med det riksomfattande nätverket Aarresaari.

Mer information om universitetens karriäruppföljning:
Eric Carver, sakkunnig, Helsingfors universitet
ordförande för karriäruppföljningsgruppen vid nätverket Aarresaari
eric.carver@helsinki.fi, +358 50 5935019