Notis 30.9.2019

Karriäruppföljning ger information om hur akademiskt utbildade placerar sig i arbetslivet och om arbetslivets kompetensbehov

Universiteten följer upp hur de utexaminerade sysselsätts och klarar början av yrkeskarriären med hjälp av riksomfattande karriäruppföljning som genomförs årligen. Karriäruppföljningsenkäterna skickas till utexaminerade magistrar fem år efter avlagd examen. Till doktorer skickas enkäterna tre år efter avlagd examen. 

Karriäruppföljningen hösten 2019 inleds i oktober och målgruppen är alla som avlagt en högre högskoleexamen, en farmaceutexamen eller en barnträdgårdslärarexamen 2014 eller en doktorsexamen 2016.

De utexaminerade får information om enkäten under oktober–november, antingen via sms eller per post. Alumner som lämnat sin kontaktinformation till sitt universitets alumnregister kan också få information per e-post. Man kan svara på enkäten på webben eller på en pappersblankett.

Mångsidig information om yrkeskarriärer och kompetens

Karriäruppföljningen samlar information om de första åren av yrkeskarriären efter avlagd examen. De utexaminerade ombeds bedöma om de är nöjda med sina examina och sin yrkeskarriär samt beskriva vilka faktorer som påverkat deras sysselsättning.

Enkäten kartlägger vilken kompetens som behövs i arbetslivet och de utexaminerades uppskattning av i vilken mån universitetsutbildningen har utvecklat dessa färdigheter. De som besvarar enkäten kan också ge de studerande tips om vilken kompetens som kommer att behövas i arbetslivet i framtiden.

- Universiteten använder svaren från enkäten vid bland annat utveckling av undervisningen, handledning och undervisning av studenterna samt forskning. Genom att svara på enkäten kan alumnerna bidra till utvecklingen av universitetsutbildningen och hjälpa både nuvarande och framtida studenter. Varje svar är viktigt, säger Eric Carver, ordförande för karriäruppföljningsgruppen inom Aarresaari, nätverket för karriär- och rekryteringstjänster, som ansvarar för universitetens karriäruppföljningsenkäter.

Resultaten tillgängliga för alla

Resultaten av universitetens karriäruppföljning är tillgängliga i informationstjänsten Vipunen, där man redan nu hittar resultaten från enkäten 2018. Resultaten av den nu aktuella enkäten publiceras 2020. Resultaten av karriäruppföljningen är också tillgängliga på Töissä.fi, som visualiserar den information som samlats in genom enkäten. Töissä.fi används årligen av mer än 130 000 personer.

Den information som karriäruppföljningen ger kan användas i undervisningen och handledningen både vid högskolor och på andra stadiet. Karriäruppföljningsenkäterna ger systematisk information för högskoleutbildningens utveckling och beslutsfattandet. Dessutom kommer resultaten av magisters enkäten att påverka universitetens finansiering från och med 2021.

Enkäterna genomförs i samarbete med Aarresaari, det riksomfattande nätverket för karriär och rekryteringstjänster.

Mer information om universitetens karriärenkäter finns på https://www.aarresaari.net/karriäruppföljning

Mer information om universitetens karriäruppföljning lämnas av

Eric Carver, specialist, Helsingfors universitet
ordförande för karriäruppföljningsgruppen inom nätverket Aarresaari
eric.carver@helsinki.fi, +358 50 5935019