Tips för distanspraktik

Syftet med praktiken är att tillämpa det man lärt sig under utbildningen i praktiken och att hjälpa till att strukturera teoretisk kunskap. Praktiken avviker från andra anställningsförhållanden genom att det centrala målet är att lära sig med handledarens stöd. Det centrala är inte bara arbetets innehåll i förhållande till studieområdet utan också att bekanta sig med arbetsgemenskapen, olika metoder för arbetets utförande, organisationen och dess intressentgrupper.

Under coronatiden gör många universitetsstuderande hela sin praktik på distans. Vad bör praktikanter då beakta?

 
Ledning och utformning av arbetet

I distansarbete betonas ledningen och utformningen av det egna arbetet. Kom alltså ihåg att periodisera arbetet, att använda kalendern, att fokusera på platserna där arbetet utförs, att orientera dig inför dagen och att bygga upp arbetsmiljön.

Som studerande kan du också vara expert på ledning av ditt eget arbete redan från tidigare. Distansarbete påminner mycket om universitetsstudier, som också omfattar mycket självständigt arbete oberoende av plats. Om du har god praxis eller beprövade verksamhetsmodeller kan du också dela dem med din arbetsgemenskap!

Arbetsplats

Distansarbete i den egna bostaden påverkar varje individ på olika sätt. Det är bra att observera och upprätthålla det egna välbefinnandet. Man kan skapa arbetsförhållanden för sig själv till exempel genom att anlägga en egen arbetsplats, skilja arbetet från fritiden med vissa rutiner, hålla tillräckligt med pauser och periodisera arbetet mellan pauserna.

Planering

Självständigt distansarbete kan också kräva mer planering. I kalendern kan man anteckna mål för varje arbetsdag. Förutom sammanträden och möten kan även uppgifter i anslutning till planering, beredning eller forskning antecknas i kalendern, vilket underlättar din egen tidshantering.

Nya färdigheter

Under digisprånget lär du dig säkert mycket om redskap i distansarbete och interaktion på distans. Du får också möjlighet att öva på att leda det egna arbetet (förmåga att leda sig själv och hantera tiden).

Tyst kunskap

På arbetsplatserna är det typiskt med tyst kunskap, till exempel verksamhetssätt som inte har formulerats. Det kan vara svårare att få tillgång till tyst kunskap på distans. Man tillägnar sig dock tyst kunskap så småningom under resan. Informella evenemang och diskussioner ger en uppfattning om arbetsgemenskapens dynamik. Du kan också själv aktivt ställa frågor om informella möten och förfaringssätt på arbetsplatsen.

SOS

Som praktikant i anställningsförhållande omfattas du av arbetsgivarens företagshälsovård. Du kan också anlita studenthälsovården vid svårigheter. Om du upplever osakligt bemötande eller om arbetsgivaren inte agerar på det sätt som avtalats i arbets- eller praktikavtalet, lönar det sig att kontakta universitetet.

Att be om hjälp

Det lönar sig att be om hjälp genast, om något är oklart. Distanshandledningssituationen kan också vara ny för din handledare, så hen lägger inte nödvändigtvis märke till att fråga om din situation. Så förbli inte ensam! Förutom handledaren kan även universitetets personal kontaktas vid eventuella svårigheter.

Mellanetapper

Man kan diskutera med handledaren om att dela upp praktiktiden i delar. I deletapper kan man tillsammans med handledaren granska hur arbetsuppgifterna framskrider, hur målen för praktiken uppnås samt diskutera frågor som kommit fram under praktiken. Ofta underlättas diskussionen när man har skrivit ner dessa saker för sig själv under resan. Du kan också komma överens med din handledare om ett lämpligt sätt att förmedla dina frågor även mellan handledningssamtalen.