Tips för distanspraktik

Syftet med praktiken är att tillämpa det man lärt sig under utbildningen i praktiken och att hjälpa till att strukturera teoretisk kunskap. Praktiken avviker från andra anställningsförhållanden genom att det centrala målet är att lära sig med handledarens stöd. Det centrala är inte bara arbetets innehåll i förhållande till studieområdet utan också att bekanta sig med arbetsgemenskapen, olika metoder för arbetets utförande, organisationen och dess intressentgrupper.

Under coronatiden gör många universitetsstuderande hela sin praktik på distans. Vad bör handledare då beakta?

Praxis

I distansarbetssituationer lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid att praktikanten har information om hur man i arbetsgemenskapen agerar till exempel i sjukdomssituationer, hur arbetstiden följs upp eller var man får stöd för användningen av de apparater och program som behövs i arbetet.

Kontakt under praktiken

Det är viktigt att hålla kontakten med praktikanten även under distanspraktiken. Redan i början av praktiken kan man avtala och boka in diskussionstiderna i kalendern med lämpliga intervaller. Tillsammans med praktikanten kan ni komma överens om ett lämpligt sätt för praktikanten att förmedla sina frågor och iakttagelser också mellan de på förhand avtalade diskussionerna.

Det är bra att dela med sig av informationen så tydligt som möjligt. Det är också bra att säkerställa att responsen är tillräcklig och av god kvalitet i distansförhållanden.

Reservera tid

Man kan bli tvungen att reservera mer tid än vanligt för introduktionen i distansarbete. I distansintroduktionen är växelverkan annorlunda och man kan bli tvungen att gå igenom saker oftare.

Det lönar sig också att reservera tid för handledningsmöten under praktiken och sträva efter att skapa en så förtroendefull atmosfär som möjligt.

Uppställande och uppföljning av mål

Det är bra att återgå till de i början uppställda målen i handledningssamtalen. Det lönar sig också att fästa särskild uppmärksamhet vid arbetsuppgifternas smidighet och periodiseringen av arbetet. I praktikhandledningen på distans kan man lätt missa något.

Att bekanta sig med arbetsgemenskapen

När den studerande inte kommer åt att på arbetsplatsen bekanta sig med medlemmarna i arbetsgemenskapen är det bra att fästa särskild uppmärksamhet vid hur bekantandet sköts på distans så att den nya medarbetaren känner sig välkommen och trygg. Man kan till exempel komma överens om möten eller diskussionstillfällen också med andra anställda än handledaren.

Att bekanta sig med organisationen

För att bekanta sig med praktikantorganisationen kan det krävas kreativitet i distansarbete. Kan praktikanten också delta i möten som inte direkt anknyter till hans eller hennes arbetsuppgifter men som skulle kunna vidga hans eller hennes syn på organisationen och dess verksamhet?

Checklista

· Material till praktikanten

· Åtkomst till nödvändiga system

· Handledning i användningen av distanssystem

· IT-stöd

· Introduktionstiderna har avtalats

· Samtalstiderna under praktiken har avtalats

· Bekanta sig med gemenskapen

· Bekanta sig med organisationen

· Bekanta sig med praxis i gemenskapen

· Bekanta sig med praxis i anslutning till arbetstid och sjukledighet

· Genomgång av situationen i början, i mitten och i slutet: Mål, smidighet, arbetssätt

· Möjlighet till respons

· Möjlighet att få hjälp/fråga