Övertyga vid intervju

En kallelse till intervju är ett tecken på att du har klarat första gallringen och att jobbsökningsprocessen fortsätter. Med en eller flera intervjuer vill arbetsgivaren få en helhetsbild av den sökande och hur väl personen passar in i arbetsgemenskapen.

Vanligen är det flera personer som intervjuar, och ibland blir flera personer intervjuade samtidigt. En gruppintervju kan gå ut på att de sökande får problemlösningsuppgifter där man bedömer de sökandes samarbetsförmåga och sociala kompetens. Det lönar sig att vara aktiv i gruppen, men det är också bra att ge utrymme åt andra så att de får säga sina åsikter och delta. Det viktigaste är att du är dig själv och tar en roll som är naturlig för dig.

Före intervjun:

• Ta reda på så mycket som möjligt om arbetsgivaren och särskilt om den tjänst du söker.
• Du kan öva dig inför intervjun genom att förbereda dig på att ge svar på vanliga intervjufrågor.
• Förbered dig på att lägga fram ditt löneanspråk.
• Kontrollera i förväg var intervjun hålls och kom i tid.
• Klä dig på ett sätt som är lämpligt på den aktuella arbetsplatsen och som går i linje med den tjänst du söker.
• Ta med ditt CV och dina arbetsintyg i original.


Under intervjun:

• Försök göra ett positivt första intryck: presentera dig, ta i hand och se intervjuaren i ögonen.
• Svara på den fråga som ställs, håll dig till saken. Motivera dina svar med exempel.
• En intervju är fråga om växelverkan: även du kan ställa frågor för att få en precisering eller mer information.
• Var ärlig, men berätta inte självmant negativa saker om dig.
• Prata ledigt och ge inte intryck av att du har lärt dig svaren utantill. Det är okej att vara nervös!


Efter intervjun:

• Tacka för att personen tog sig tid att träffa dig, kom överens om vad som sker härnäst och fråga hur ansökningsprocessen går vidare.
• Om du glömde någonting viktigt kan du återkomma senare till exempel per e-post.
• Om du inte blev vald, be att får veta varför. Då kan du lära dig av situationen och komma bättre förberedd till nästa intervju.

Vanliga intervjuteman och -frågor

Nedanstående lista över vanliga intervjuteman och -frågor kan hjälpa dig att förebereda dig inför intervjun.

Vanliga Intervjufrågor

Personbedömning som en del av arbetssökningen

Syftet med personbedömningen är att kartlägga den sökandes lämplighet för tjänsten i sin helhet. Personbedömningen består av olika metoder för att bedöma den sökandes lämplighet, utvecklingspotential och utvecklingsbehov. Intervju ska vara en av de viktigaste bedömningsmetoderna.

I bedömningen kan ingå:

• förmågebedömningar och intelligenstest som bedömer den sökandes färdigheter inom olika delområden.
• personlighetstest för att åskådliggöra den sökandes karaktärsdrag och beteende i olika situationer.
• olika simulerade situationer där man med hjälp av praktiska övningar bedömer hur den sökande klarar konkreta arbetsuppgifter.
• utvecklingstest för att bedöma bland annat vilka resurser den sökande behöver för att lära sig nya saker.
• en intervju där man vanligen till slut går igenom de olika delarna av bedömningen.

Vid bedömningar, liksom vid jobbsökning i allmänhet, ska du sträva efter att vara dig själv, samtidigt som du ska försöka tänka positivt. När du beskriver dig själv ska du tänka särskilt på sådana situationer där du tidigare har upplevt att du har lyckats och varit nöjd med det du gjort.

Efter bedömningen ger testaren en sammanfattning av resultaten till arbetsgivaren, men också den sökande har rätt att få samma feedback eller sammanfattning av resultaten. Du kan gärna be att få resultaten direkt av testaren efter bedömningen. Resultaten ger dig bättre självkännedom och värdefull information som du kan utnyttja vid kommande intervjuer och bedömningar.

När du får jobbet ska du säkerställa att ni avtalar om vissa spelregler på ändamålsenligt sätt. Information om bestämmelser och avtal: http://www.arbetsmarknadsnyckeln.fi/