Opiskelijapalvelut

Urasuunnitteluopas

Urasuunnittelun lähtökohdat | Osaamiseni ja persoonallisuuteni | Kiinnostus ja arvot | Urasuuntautumisvaihtoehtoni
Valintoja ja päätöksentekoa | Tehtäviä:Taitoinventaari ja Resurssianalyysi | Vaihtoehtona yrittäjyys

Taitoinventaari

Oman osaamisen markkinoinnissa on oleellista tietää mitä markkinoit. Kun tiedät, mitä taitoja haluat hyödyntää työssäsi, voit hakea sellaisiin tehtäviin, joihin sinulle tärkeät ja ominaiset taidot parhaiten soveltuvat. Lisäksi sinun on helpompi kuvailla osaamistasi työnantajalle hakupapereissa ja haastattelussa.

Valitse alla olevasta 34 taidon listasta kymmenen taitoa, jotka parhaiten kuvaavat sinun osaamistasi. Valitse vain sellaisia taitoja, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Vuorovaikutustaidot

Hyvä suullinen kommunikointitaito henkilökohtaisessa kanssakäymisessä tai puhelimessa.

Hyvä kirjallinen ilmaisu esimerkiksi kirjeiden, raporttien, artikkelien tai kirjojen välityksellä.

Ihmisten ohjaaminen, neuvonta, kannustaminen, auttaminen tai valmentaminen.

Ihmisten terveydentilan arviointi, parantaminen tai hoitaminen.

Toisten ihmisten ajatusten, vaikeatajuisten käsitteiden tai kielen tulkitseminen.

Taito vaikuttaa muihin ihmisiin suostuttelun, taivuttelun tai motivoinnin kautta. Idean tai esineen myyminen.

Taito verkostoitua luomalla uusia kontakteja ja yhteyksiä ihmisiin.

Taito arvioida ihmisten ominaisuuksia ja toimintaa. Valintojen tai arvioiden suorittaminen perustuen hyvään ihmistuntemukseen.

Tehokkaasti, vetoavasti tai viihdyttäen ihmisryhmille kommunikointi. Esiintyminen henkilökohtaisesti tai median välityksellä.

Taito ohjata tai johtaa muita kohti yhteistä päämäärää tai saavuttamaan yhteinen tehtävä.

Joukkuepelien tai tietyn pelin pelaaminen, muiden johtaminen harrastustoiminnassa tai urheilussa.

Opettaminen, kouluttaminen tai koulutustapahtumien suunnitteleminen.

Erimielisyyksien selvittäminen, välittäjänä tai neuvottelijana toimiminen.

Konsultointi, neuvojen antaminen ryhmille asiasta, jossa olet asiantuntija.

Aloitteen tekeminen, edelläkävijänä toimiminen, ohjien käsiin ottaminen tai johtajana toimiminen.

Asioiden tekeminen ja loppuun saattaminen, kokonaisuuden toteuttaminen.

 

Tiedonkäsittelytaidot

Kyky vertailla samankaltaisuuksia tai eroavuuksia. Tiedon analysointi, luokittelu ja asettaminen tärkeysjärjestykseen.

Tarkkuutta numeroiden, taulukoiden tai matemaattisten laskujen kanssa.

Tiedon etsiminen, kokoaminen tai tutkimustyö perustuen ihmisten haastatteluun tai konkreettisten asioiden, esineiden tai ilmiöiden tarkasteluun.

Yksityiskohtaisen suunnitelman luominen päämäärän tavoittamiseksi.

Erityisen tarkka huomiokyky aistien välityksellä (kuulo-, haju-, näkö-, tunto- ja makuaisti).

Uusien ideoiden kuvitteleminen, keksiminen tai suunnitteleminen. Vanhojen tietojen järjestäminen uudeksi kokonaisuudeksi, uusien toimintatapojen kehittäminen.

Ongelmanratkaisu tai päätöksenteko sen jälkeen, kun kaikki mahdolliset tiedot on koottu. Tiedon arviointi, tarkastelu tai suositusten tekeminen.

Tiedon soveltaminen käytännössä uudella tavalla. Uusien kytkentöjen, tulkintojen tai ennusteiden luominen (mm. tietokoneohjelmointi, musiikki, teorian soveltaminen käytäntöön).

Tietojen tallentaminen, arkistointi tai muiden ihmisten auttaminen tiedon hankinnassa.

Visuaalinen hahmottaminen, piirtäminen, maalaaminen, dramatisointi (videot, tietokoneohjelmat, grafiikka).

Huippuhyvä muisti, yksityiskohtien muistaminen.

 

Fyysiset taidot

Taito hyödyntää kehoa instrumenttina työnteossa, harrastustoiminnassa tai vapaa-aikana. Keho viestii voimaa, kauneutta, notkeutta, kestävyyttä tai kontaktia muihin ihmisiin (urheilu, tanssi, hieronta, fyysinen työ).

Erilaisten materiaalien muotoilu, käsittely, korjaaminen tai sommittelu (kangas, puu, savi, kivi, maalit, metallit, paperi jne.)

Hyvä koordinaatio tai sorminäppäryys työkalujen, soittimien tai muiden esineiden kanssa.

Esineiden käsittely, tuottaminen, valmistus tai peseminen (työkalut, ruoanlaitto, tehdasvalmistus, siivoustyö).

Koneiden tai kulkuvälineiden rakentaminen, operoiminen, huoltaminen tai purkaminen.

Remontointi, entisöinti, suunnittelu tai rakentaminen (huoneet, talot, muut rakennusprojektit).

 

Jatka
Alkuperäisteos on tehty Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian
hallinnoimassa Urapaja ESR-projektissa vuosina 2000-2002.
© Aarresaari-verkosto