Karriäruppföljning av magistrar

Aarresaarinätverket följer aktivt upp hur akademiskt utbildade personer placerar sig i arbetslivet. Den första gemensamma enkäten för karriäruppföljning genomfördes 2005. Den information som samlas in med enkäterna används i första hand vid intern kvalitetssäkring, utveckling av utbildningen och handledning av de studerande vid universiteten. Artiklar och rapporter har sammanställts utifrån materialet (se Publikationer). Dessutom har resultaten av enkäterna publicerats i tjänsten töissä.fi.

Vilken typ av frågor ställs? Se enkätblanketten 2017. Process för karriäruppföljning av magistrar

Målgrupp:
Målgruppen för karriäruppföljningen är personer som 5 år tidigare avlade högre högskoleexamen och s.k. avslutande lägre högskoleexamen. Som allmän beskrivning av målgruppen används termen magistrar.

Mål:
Enkäten för karriäruppföljning av magistrar genomförs som ett riksomfattande samarbete mellan universiteten. Syftet är att få information om kvaliteten och ändamålsenligheten när det gäller akademiskt utbildade personers placering på arbetsmarknaden, deras karriärutveckling och tillfredsställelse med avlagd examen. Informationen samlas i huvudsak in med hjälp av enhetliga blanketter och processer. Därför kan materialen kombineras och jämföras på riksnivå. Enkäten ger aktuell information som används vid kvalitetssäkring, handledning av studerande och forskning vid universiteten.

Behandling av materialet:
Vid genomförande av enkäten iakttas personuppgiftslagen. Svaren behandlas strikt konfidentiellt och rapporteringen av resultaten sker statistiskt så att enskilda svarspersoner inte går att urskilja. Namnen på dem som mottar enkäten visas endast vid utskicket, och redan i det skede när svaren sparas kombineras svaren enbart utifrån ett identifikationsnummer med bakgrundsuppgifter från studieregistret (t.ex. utbildningsområde). Materialet anonymiseras innan det lämnas ut för forskningsändamål.

De senaste resultaten

Sysselsättningen bland akademiskt utbildade är god i arbeten som motsvarar utbildningen trots att utmaningarna när det gäller sysselsättningen har ökat (pdf). (Meddelande 4.10.2013)